IELTS – Private Class 30Hr. Full FLEX

฿23,900.00

ภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการ IELTS – Private Class 30Hr. Full FLEX

– 30 ชั่วโมง/คอร์ส
– ห้องเรียนส่วนตัว ครูผู้สอนดูแลได้อย่างใกล้ชิด
– Personal counselor ที่ปรึกษาส่วนบุคคล ดูแลตลอดหลักสูตร
– วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของผู้เรียน ตลอดระยะเวลาหลักสูตร IELTS บนมาตรฐาน FLEX Learner
– เลือกเวลาเรียนเองได้ บนมาตรฐาน FLEX Learner
– ระบบงานวิชาการและแผนการสอน IELTS แบบยืดหยุ่นเฉพาะตัวบุคคล บนมาตรฐาน FLEX Curriculum
– ระบบงานแนะแนวเพื่อตรวจสอบสภาวะอันไม่พึงประสงค์ต่อตัวนักศึกษา บนมาตรฐาน FLEX Learner
– ระบบงานทะเบียนและวัดผลเฉพาะตัวบุคคล บนมาตรฐาน FLEX Learner
– ปลดล๊อคความยาก ของการเตรียมสอบภาษาด้วยเทคนิค NLP (Nuero-Linguistic Programming) for English IELTS Exam Learning มาประยุกต์ใช้ บนมาตรฐาน FLEX Learner

• ใช้ครูที่สามารถวิเคราะห์กระบวนทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายจุดได้
• FLEX Learner เน้นวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มเทคนิคในการทำข้อสอบ IELTS
• FLEX Curriculum สร้างแผนการสอน IELTS รายบุคคล ที่ออกแบบเฉพาะสอดคล้องกับผู้เรียนเป็นหลัก
• FLEX Learner ผู้เรียนจะได้รับการประเมินผลทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน
• FLEX Learner เจ้าหน้าที่ งานวิชาการ, งานแนะแนว, งานทะเบียนและวัดผล ติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
• FLEX Learner ใช้เทคนิค NLP (Nuero-Linguistic Programming) ในการวิเคราะผู้เรียนตลอดหลักสูตร
• ทั้งหลักสูตร ไม่สามารถใช้ครูผู้สอนเพียง 1 ท่าน เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สมบูรณ์

• เน้นให้ผู้เรียนรู้จักใช้เทคนิคช่วยจำแบบสร้างเสียงสัมผัส Rhymes คือ เทคนิคที่นำเอาคำที่ต้องการจำมาเรียบเรียงให้มีเสียงสัมผัสคล้องจองกัน
• สอนเทคนิคการช่วยจำผ่านระบบ Link System คือ เทคนิคใหม่ที่นำเอาใช้ในวงการการศึกษาเบื่องต้น โดยเน้นคำศัพท์ที่ต้องการจำ แล้วนำมาผูกเข้ากับเรื่องราว, เทคนิคช่วยจำแบบดูโครงสร้างประโยคในบทความ
• เน้นเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาของ Reading และ Writing Part ของทั้ง IELTS & TOEFL
• ฝึกประยุกต์ และ ดึงความยากจาก TOEFL สู่ IELTS และ ดึงความซักซ้อน แนวการลำดับการเขียนที่มีความเป็นวิชาการของ IELTS สู่ TOEFL ทั้งนี้ในคาบนี้จะทำให้ผู้เรียนเกิดความสมดุลและเลือกหยิบจุดเด่นของแต่ละลักษณะการสอบออกมาใช้ได้อย่างถูกต้อง
• ครอบคลุม Reading & Writing Skill ที่สำคัญทั้ง TOEFL และ IELTS Test เน้นสอนเทคนิคการสอนใหม่ๆ จากผู้สอนที่ใส่ใจ ค้นคว้า + งานวิจัยด้านภาษาโดยเฉพาะการพัฒนาระบบการเรียนการสอน


TCiAP TOEIC FLEX Learner ระบบงานวิชาการแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปรับเปลี่ยนหลักสูตรได้ตามความเชี่ยวชาญในเนื้อหาหลักสูตรของผู้เรียน

FLEX Learner – ระบบงานวิชาการที่สามารถปรับเปลี่ยนตามศักยภาพของผู้เรียน


ทำการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของนักศึกษา ในระหว่างที่อยู่ในหลักสูตร โดยทำการวัดระดับความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา และปรับเนื้อหาหลักสูตรที่เตรียมสำหรับถ่ายทอดไปพร้อมๆ กับตรวจสอบสภาพแวดล้อมอันไม่พึงประสงค์ รวมถึงสภาพจิตใจของนักศึกษา ที่สามารถเป็นอุปสรรค์ในการเรียนรู้ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างแท้จริง ด้วยระบบ FLEX Learner นี้ ทำให้นักศึกษาหลักสูตร IELTS ของสถาบัน TCiAP มีโอกาสประสบผลสำเร็จในการสอบได้สูงกว่า
*** FLEX Learner เป็นระบบเสริมสำหรับหลักสูตร TOEIC, IELTS ห้องเรียนส่วนตัว (VIP – Private) เท่านั้น

ระบบ flex สำหรับลูกค้า Corporate มุ่งเน้นเนื้อหาหลักสูตร แปรผันตามประเภทธุรกิจขององค์กรและหน่วยงาน

จากหลักสูตรแกนกลางที่เป็นมาตรฐาน ต่อยอดด้วยกลยุทธในการบริหารระบบงานวิชาการและงานวิจัยพัฒนาหลักสูตรเฉพาะด้าน ทำให้เราสามารถพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรย่อยๆ ได้อย่างหลากหลาย สามารถยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยน ให้เข้ากับประเภทธุรกิจของท่าน และถูกปรับให้ทันยุคอยู่ตลอดเวลา เพื่อเสริมศักยภาพทางภาษาของบุคลากรขององค์กร/หน่วยงาน ในแบบที่ไม่มีใครเหมือน
*** FLEX Curriculum เป็นระบบเสริมสำหรับหลักสูตร ใช้กับ Corporate Programs (In-House Training)


TOEIC ปี 2015 อันดับ 1 ในเมืองไทยในการติวสอบ TOEIC ต้องที่ TCiAP ได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับสากล ก่อตั้งมากมากกว่า 16 ปี - ศูนย์รวมนวัตกรรมการศึกษา และ TCiAP เป็นสถาบันสอนติวเพื่อการสอบ TOEIC ในระดับมืออาชีพ


TOEIC, TCiAP, TOEIC 2015, ติว TOEIC, ติวสอบ TOEIC, ติวสอบโทอิค

Line ID: @tciap (อย่าลืมเติม @ ด้วยนะ)

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: , , , ,