ขอแนะนำ CORPORATE TRAINNING PROGRAMS

ปัจจุบันการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรม มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมาโดยตลอด ทำให้การพัฒนาบุคคลกรภายในองค์กรเป็นอีกวัตถุประสงค์ที่หลายๆ หน่วยงานกำลังให้ความสนใจ ทั้งนี้ด้วยระยะทางและเวลาที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเข้ามาศึกษายังสถาบัน เราจึงมีการบริการจัดการฝึกอบรมภายในองค์กรของท่าน (On-site Training) และเรายังมีบริการจัดฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานที่สะดวกที่จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมที่สถาบัน (In-House Training) ด้วยเช่นกัน

TCiAP จึงมีวัตถุประสงค์ ที่จะเป็นตัวกลางในการจัดทำหลักสูตร เพื่ออบรมและพัฒนาบุคคลกรภายในองค์กร ขึ้นตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน, องค์กร หรือ ผู้ประกอบการ เช่น เพื่อวัดระดับความสามารถ การใช้ภาษาของพนักงาน บางแห่งใช้ในการพิจารณา เลื่อนขั้น ขึ้นเงินเดือน เป็นต้น ซึ่งขอบเขตทั้งหมดทั้งมวลจะต้องอยู่ภายใต้คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เสมือนพนักงานของท่านได้เข้ามาศึกษาจริงกับทางสถาบันฯ

มาตรฐานของนักศึกษา

1. ผู้เรียนจะต้องผ่านการรับองค์ความรู้ได้อย่างครบทวนตามมาตรฐานสากล ภายใต้นิยาม “KUAS” – K หมายถึง Knowledge, U หมายถึง Understanding, A หมายถึง Attitude, S หมายถึง Skill
2. นักศึกษาจะต้อง ได้รับกระบวนการ การพัฒนาระบบการประมวลความคิด ตลอดจนเทคนิคจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
3. นักศึกษาจะ ทราบพัฒนาการด้านการฝึกภาษาของตนเอง จากการประเมินของผู้สอนและกลุ่มที่ปรึกษาผู้ประสานงานซึ่งมาจากหลากหลายสาขาอาชีพที่จะต้องเกี่ยวข้องและใช้ภาษาอังกฤษอยู่เป็นประจำ
4. นักศึกษาจะสามารถนำความรู้ที่ได้ กลับไปพัฒนาองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานรวมทั้งสามารถเป็นสื่อกลางในการสอนเทคนิคต่างๆ ไปยังเพื่อนร่วมงานได้

TOEIC 2016 โดยสถาบัน TCiAP ใช้เนื้อหา ที่อ้างอิงจากมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Language มั่นใจได้กับมาตรฐานความถูกต้องของเนื้อหาหลักสูตร

ประโยชน์ที่องค์กรและหน่วยงานจะได้รับ

1. บุคลากรผู้เข้าทดสอบกับทางสถาบันฯ จะรับทราบระดับคะแนนพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร
2. บุคลากรที่สมัครเรียนในหลักสูตรดังกล่าวกับทางสถาบันฯ จะได้รับองค์กระบวนความรู้เพื่อไปใช้ในการทดสอบ ความรู้ด้านภาษาภายใต้มาตรฐานและคุณภาพระดับสากล
3. บุคลากรที่สมัครเรียนในหลักสูตรดังกล่าวกับทางสถาบันฯ จะได้รับความสะดวกสบายในรูปแบบ On-site Training และราคาถูกกว่าการไปเรียนนอกสถานที่
4. องค์กรและหน่วยงานที่มีนโยบายในการสนับสนุนงานในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวสามารถ รับทราบรูปแบบและการพัฒนาของบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังมั่นใจได้ว่า การฝึกอบรมจะไม่มีผลกระทบกับเวลางานของบุคลากรที่สมัครเรียนในหลักสูตรดังกล่าวกับทางสถาบันฯ

toeic-portfolio-tciap-corporate

มาตรฐานที่ปรึกษาและครูผู้สอน

ด้วยอาจารย์สถาบันฯ คือผู้ชำนาญการในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับภาษา โดยได้การรวมกลุ่มคณาจารย์ เพื่อจัดทำหลักสูตรในรูปแบบ Intensive Corporate Training เพื่อกำหนดความจำเป็นที่ต้องมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษมากมาย ให้เป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอย่างถูกต้องและแม้นยำ ภายใต้มาตรฐานกระบวนการเตรียมการสอนที่มีความเป็นสากล โดยมีหลักเกณฑ์ในกันคัดเลือกคณาจารย์และผู้ชำนาญการดังนี้

1. การคัดเลือกคณาอาจารย์ผู้สอน เป็นอีกปัจจัยที่สถาบันฯ ให้ความสำคัญโดยผู้สอนในแต่ละหลักสูตรจะต้องผ่านการสอบในหลักสูตรที่ตนสอนหรือ มีคุณวุฒิด้านการศึกษามากกว่าหลักสูตรที่ตนสอนอยู่ เช่น จบด้าน Translating / Art for Linguistic for English ตลอดจนสามารถ ให้คำปรึกษาในปัญหาด้านการสอบกับผู้เรียนได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

2. ระดับการศึกษาของผู้สอนคณาอาจารย์ผู้สอน ที่สถาบันฯเลือกมาจะต้องมีระดับการศึกษาที่สูงกว่าผู้เรียนอย่างน้อย 1 ระดับตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษากำหนด (และหรือ) ต้องมีประสบการณ์เทียบเท่าคุณวุฒิ (1 ระดับ : 3 ปี)

3. ระดับการศึกษาของผู้ชำนาญการและที่ปรึกษาโครงการ ที่สถาบันฯเลือกมาจะต้องมีระดับการศึกษาที่สูงกว่าผู้เรียนอย่างน้อย 1 ระดับตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษากำหนด (และหรือ) ต้องมีประสบการณ์เทียบเท่าคุณวุฒิ (1 ระดับ : 5 ปี)

4. การเตรียมการสอนอาจารย์ผู้สอน การเตรียมการสอนอาจารย์ผู้สอนต้องเตรียมการสอน อย่างน้อย 18 ชม. เพื่อมาใช้สอนจริง 3 ชม. ต่อ อาทิตย์


ครูฟิล์ม Super ครู ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้เรียน ผู้นี้ สามารถสอบ ได้เต็ม TOEIC 990

ครู ToeKnown ที่ได้ TOEIC เต็ม 990 อีกคน

FLEX-Learner และ FLEX-Curriculum ระบบงานวิชาการแบบยืดหยุ่น

แปรผันตามประเภทขององค์กรและหน่วยงาน จากหลักสูตรแกนกลางที่เป็นมาตรฐาน ต่อยอดด้วยกลยุทธในการบริหารระบบงานวิชาการและงานวิจัยพัฒนาหลักสูตรเฉพาะด้าน ทำให้เราสามารถพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรย่อยๆ ได้อย่างหลากหลาย สามารถยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยน ให้เข้ากับประเภทธุรกิจของท่าน และถูกปรับให้ทันยุคอยู่ตลอดเวลา เพื่อเสริมศักยภาพทางภาษาของบุคลากรขององค์กร/หน่วยงาน ในแบบที่ไม่มีใครเหมือน
*** FLEX Curriculum เป็นลักษณะการบริหารหลักสูตรเฉพาะ ใช้กับ Corporate Training Programs

TCiAP TOEIC FLEX Learner ระบบงานวิชาการแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปรับเปลี่ยนหลักสูตรได้ตามความเชี่ยวชาญในเนื้อหาหลักสูตรของผู้เรียน จากหลักการ วิเคราะห์ผู้เรียนแบบ 360 องศา

ระบบ FLEX สำหรับลูกค้า Corporate มุ่งเน้นเนื้อหาหลักสูตร แปรผันตามประเภทธุรกิจขององค์กรและหน่วยงาน ใช้เกณฑ์ชี้วัด ปรับแปลงโดยใช้หลักสูตรเป็นศูนย์กลาง

หลักสูตรที่หลากหลาย สำหรับหน่วยงานของท่าน

English for Business
This course is a communicative course, which practices language in all skill areas (speaking, listening, reading and writing) in a business context. Lessons cover many different themes, and develop skills in all forms of business communication. Trainees will benefit by improving their general Business English, their grammar and vocabulary.

English for Sales & Marketing
Is an English communication skills program aimed at improving your ability to build and develop successful international commercial relationships. Delivered by professionals with many years of experience in international commerce, this specialist English course focuses on developing your skills within a sales and marketing context, using authentic scenarios to ensure effective and tangible results.

English for Accounting & Finance
Are developed to provide you with the key skills, tools and terminology you need to operate in an ever competitive international Accounting & Finance environment. Each one of our Accounting & Finance English courses is designed and delivered by dual-qualified trainers – Accounting & Finance professionals as well as English trainers – with over 15 years’ international finance experience.

English for I.T. (Information Technology)
Is particularly recommended for learners with a low level of English, since IT is less demanding of English language skills than other vocational courses. Also, IT qualifications offers business and IT courses for those students who wish to gain a broad understanding of the main functional areas of business and IT and to develop skills necessary for practical application of knowledge within these functional areas.

English for Hospitality Service
Is an interactive course designed to help you learn the fundamentals of working in the hospitality industry. By studying with us you will learn not only new language skills, but most importantly how to practically apply them in everyday work situations.

English for Hotel Service
Is designed to improve the level of English used by non-native English speaking employees of hotels. Its guaranteed results can be seen in the improved customer service and care given by these employees and their increased confidence to drive hotel sales. Given the increasing growth of the Hotel industry world-wide we aim to teach you the English that you require for professional use as well as improving your General English proficiency.

TOEIC – TOEFL – IELTS
Provides intensive preparation for the test. Academic language development is combined with exam preparation and practice. Our trainer can give you expert advice on how to pass the exam. Particularly, selected texts and experienced trainers will ensure you achieve your maximum performance

มีคำถามถึง TCiAP เกี่ยวกับหลักสูตร Corporate Training

กรุณากรอกข้อมูลของท่านตามความเป็นจริง ทีมงานของเราจะรีบส่งข้อมูลกลับไปให้โดยเร็ว

TCiAP TOEIC Tutor Center 17 Years of Success

ศูนย์ประสานงานเชิงวิชาการ

 093-4524463
 087-5565056

  ชั้น 4 อาคารบ้านราชครู 33 ซ.พหลโยธิน 5 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 admin@tciap.com TCiAP Administrator
 registrar@tciap.com Office of the Registrar
 hr@tciap.com Office of Human Resources
 worksheet@tciap.com Documents and Worksheets Reciever
 www.tciap.com

ติดต่อสายด่วน ศูนย์ประสานงานเชิงวิชาการ TCiAP

โทร. 093-4524463, 087-5565056 Line ID : @tciap (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้า)

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 กับหลักสูตรติวสอบ TOEIC หลักสูตรใหม่ ปี 2516 ที่เพิ่มความยาก และ Update เนื้อหาข้อสอบก่อนใคร ในระดับ TOEIC Intermediate เข้มข้นสุดๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามสอบ TOEIC ไปกับเรา Cooperate in Academic Programs

TOEIC, TCiAP, TOEIC 2015, ติว TOEIC, ติวสอบ TOEIC, ติวสอบโทอิค
Line ID : @tciap (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้า)