ระบบงานวิชาการ สำหรับหลักสูตร TOEIC, IELTS และ TOEIC for Corporate

จัดการหลักสูตร TOEIC และระบบดูแลนักศึกษา โดยเน้นตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

…นักศึกษาคงจะเคยได้ยิน ประโยคที่กล่าวว่า “ประเมินผลแบบ 360 องศา” จากท่านอาจารย์ณัฐกรานต์ หรือได้เห็นผ่านตา กับข้อความในโบรชัวร์ของสถาบัน TCiAP อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งหลายท่านคงจะสงสัย ว่าประเมินยังไง 360 องศา…

 

การปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรข้อมูลที่มีอยู่รายล้อม รอบตัวนักศึกษาที่มาลงทะเบียนเรียนและยังอยู่ในระบบของสถาบัน TCiAP เป็นสิ่งสำคัญ และเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลคะแนนของนักศึกษาที่เรียนจบในแต่ละหลักสูตรของสถาบันเรา แต่หลักๆ แล้วเราจะเลือกตรวจดูเพียงไม่กี่อย่าง เพื่อนำมาประกอบการประเมินจุดอ่อน-จุดแข็ง ของนักศึกษา ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมา อาจจะเรียกว่า เป็นปีที่มืดบอดของระบบบริหารงานตรงจุดนี้ก็ว่าได้

ในปี 2558 นี้ TCiAP ได้ทำการปัดฝุ่นแผนงานและระบบบริหารงานในหลายๆจุด และเริ่มต้นทำ ในสิ่งที่ผู้บริหารให้นโยบายในการจัดการระบบหลักสูตร จนกระทั่งถึงระบบการดูแลนักศึกษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะส่งผลถึงเรื่องของ งานประกันผลการศึกษา ทำให้เกิดความสมบูรณ์ รวดเร็ว และใช้งานได้จริง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาของสถาบัน TCiAP

FLEX – ระบบงานวิชาการและการดูแลผู้เรียนแบบยืดหยุ่น

FLEX Learner – หลักสูตรและแผนการสอนแบบยืดหยุ่นเฉพาะตัวบุคคล

จากการวัดผลและประเมินผลนักศึกษาแบบ Real Time นำไปสู่ความกล้าที่จะปรับเปลี่ยนเนื้อหาหลักสูตร และแผนการสอน ในลักษณะที่ยืดหยุ่น โดยการชี้วัดจากศักยภาพของนักศึกษา เป็นรายบุคคล ซึ่งสมการที่ได้จะแปลผันตรงกับจุดอ่อนของนักศึกษาเป็นรายๆ ไป

TCiAP TOEIC FLEX Learner ระบบงานวิชาการแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปรับเปลี่ยนหลักสูตรได้ตามความเชี่ยวชาญในเนื้อหาหลักสูตรของผู้เรียน

ทำการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของนักศึกษา ในระหว่างที่อยู่ในหลักสูตร โดยทำการวัดระดับความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา และปรับเนื้อหาหลักสูตรที่เตรียมสำหรับถ่ายทอดไปพร้อมๆ กับตรวจสอบสภาพแวดล้อมอันไม่พึงประสงค์ รวมถึงสภาพจิตใจของนักศึกษา ที่สามารถเป็นอุปสรรค์ในการเรียนรู้ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างแท้จริง ด้วยระบบ FLEX Learner นี้ ทำให้นักศึกษาหลักสูตร TOEIC และ IELTS ของสถาบัน TCiAP มีโอกาสประสบผลสำเร็จในการสอบได้สูงกว่า
*** FLEX Learner เป็นระบบเสริมสำหรับหลักสูตร TOEIC, IELTS ห้องเรียนส่วนตัว (VIP – Private) เท่านั้น

FLEX Curriculum – ระบบงานหลักสูตรเฉพาะด้านสำหรับองค์กรและหน่วยงาน

พัฒนาต่อเนื่องจากแนวคิดในระบบ FLEX Learner เรา สถาบัน TCiAP ร่วมกับ n.TCiAP ผู้ทำหน้าที่วิจัยหลักสูตรและระบบบริหารงานวิชาการเฉพาะด้าน ได้ต่อยอดแนวคิดจากระบบดังกล่าว จากการที่มุ่งไปที่ตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เราปรับเปลี่ยนมุมมองโดยพุ่งเป้าไปที่ หลักสูตรแกนกลางแบบเอนกประสงค์ แต่มีความสามารถปรับเปลี่ยนให้ใช้งานได้หลากหลาย กลายเป็นหลักสูตรเฉพาะด้านอีกหลาย 10 หลักสูตร ที่เหมาะสำหรับองค์กรและหน่วยงาน ตามประเภทในการดำเนินกิจการและธุรกิจ

ระบบ flex สำหรับลูกค้า Corporate มุ่งเน้นเนื้อหาหลักสูตร แปรผันตามประเภทธุรกิจขององค์กรและหน่วยงาน

จากหลักสูตรแกนกลางที่เป็นมาตรฐาน ต่อยอดด้วยกลยุทธในการบริหารระบบงานวิชาการและงานวิจัยพัฒนาหลักสูตรเฉพาะด้าน ทำให้เราสามารถพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรย่อยๆ ได้อย่างหลากหลาย สามารถยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยน ให้เข้ากับประเภทธุรกิจของท่าน และถูกปรับให้ทันยุคอยู่ตลอดเวลา เพื่อเสริมศักยภาพทางภาษาของบุคลากรขององค์กร/หน่วยงาน ในแบบที่ไม่มีใครเหมือน
*** FLEX Curriculum เป็นระบบเสริมสำหรับหลักสูตร ใช้กับ Corporate Programs (In-House Training)

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 กับหลักสูตรติวสอบ TOEIC หลักสูตรใหม่ ปี 2516 ที่เพิ่มความยาก และ Update เนื้อหาข้อสอบก่อนใคร ในระดับ TOEIC Intermediate เข้มข้นสุดๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามสอบ TOEIC ไปกับเรา Cooperate in Academic Programs

TOEIC, TCiAP, TOEIC 2015, ติว TOEIC, ติวสอบ TOEIC, ติวสอบโทอิค
Line ID: @toeic (อย่าลืมเติม @ ด้วยนะ)