ขอแนะนำ TOEIC COURSES

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC หมวดหลักภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH FOR COMMUNICATION) – พร้อมระบบ FLEX ระบบงานวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

เรารวบรวมข้อสอบ TOEIC มาตลอดจนปัจจุบัน มีข้อสอบที่ใกล้เคียงข้อสอบ TOEIC จริง มากกว่า 150,000 ข้อ

UPDATE ล่าสุดข้อสอบ TOEIC ปี 2018-19

– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาเศรษฐกิจและสังคม
– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาความรู้รอบตัว
– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาการติดต่อสื่อสาร
– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาความรู้โลกกว้าง
– ข้อสอบ TOEIC เนื้อหาเพื่อภาคธุรกิจ
จากคลังข้อสอบ TOEIC จริงกว่า 220,000 ข้อ
ทั้งข้อสอบ TOEIC Current Version และข้อสอบ TOEIC Updated Version แบบใหม่ที่ใช้จริงที่ญี่ปุ่นและเกาหลี

เราเพิ่มความยากของตัวอย่างข้อสอบ TOEIC เพราะเราทราบดี ว่าหลักสูตร TOEIC ที่สถาบันสอนภาษาทั่วไปใช้ในการเรียนการสอน มักจะง่ายเกินไป ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่ตัวผู้เรียนเอง เมื่อถึงเวลาต้องลงสนามสอบจริง

เพิ่มความยากในเนื้อหาข้อสอบ TOEIC

TOEIC Listening Part
– เพิ่มความเร็วของเสียงพูดโจทย์
– ปรับสำเนียงผู้พูดเป็น US English
– Grammar มาตรฐาน CEFR
TOEIC Reading Part
– เพิ่มความยาวของตัวอย่างโจทย์
– เพิ่มคำศัพท์แปลกๆ ใหม่ๆ
– เพิ่มความยากของตัวอย่าง Paragraph
– Grammar มาตรฐาน CEFR
ครังแรกในประเทศไทย กับข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ ที่ถูกใช้ทดสอบในเกาหลีและญี่ปุ่น ณ ขณะนี้

TOEIC Updated ในญี่ปุ่นและเกาหลี

ครั้งแรกกับ TOEIC Updated Version
หลักสูตร TOEIC 2018-2019 ของ TCiAP ใช้ข้อสอบ TOEIC Updated Version สอนเสริมแก่ผู้เรียนในหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม หากมีการประกาศใช้ข้อสอบ TOEIC Updated Version ในประเทศไทย
จากคลังข้อสอบ TOEIC Updated Version 2018 กว่า 50,000 ข้อ และข้อสอบ TOEIC Current Version กว่า 170,000 ข้อ

TOEIC 2018 โดยสถาบัน TCiAP ใช้เนื้อหา ที่อ้างอิงจากมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Language มั่นใจได้กับมาตรฐานความถูกต้องของเนื้อหาหลักสูตร

TOEIC 2018-2019 บนมาตรฐาน CEFR

Common European Framework of Reference for Language ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับหลักสูตรแกนกลาง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ในส่วนงานวิชาการ และโครงสร้างหลักสูตร TOEIC 2018-2019 โดย TCiAP และมีบทบาทสำคัญ สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มระดับทักษะให้อยู่ในระดับสูงสุด

ให้ความรู้โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจุด ผลคะแนน TOEIC เต็ม 990

และเราประเมินความชำนาญของอาจารย์ผู้สอน ว่าโดดเด่นในการถ่ายทอดเนื้อหาสำหรับการสอบ TOEIC ในส่วนใด เพื่อให้อาจารย์ท่านนั้นๆ ดูแลผู้เรียน ตามเนื้อหาที่ถูกกำหนดในแผนการสอน

ครูฟิล์ม Super ครู ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้เรียน ผู้นี้ สามารถสอบ ได้เต็ม TOEIC 990
ครู ToeKnown ที่ได้ TOEIC เต็ม 990 อีกคน

FLEX-Learner และ FLEX-Curriculum สำหรับหลักสูตร TOEIC โดยเฉพาะ

TCiAP TOEIC FLEX Learner ระบบงานวิชาการแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปรับเปลี่ยนหลักสูตรได้ตามความเชี่ยวชาญในเนื้อหาหลักสูตรของผู้เรียน จากหลักการ วิเคราะห์ผู้เรียนแบบ 360 องศา
ระบบ FLEX สำหรับลูกค้า Corporate มุ่งเน้นเนื้อหาหลักสูตร แปรผันตามประเภทธุรกิจขององค์กรและหน่วยงาน ใช้เกณฑ์ชี้วัด ปรับแปลงโดยใช้หลักสูตรเป็นศูนย์กลาง

TCiAP ใช้หลักสูตร TOEIC แกนกลางที่มีระดับความยาก-ง่ายแตกต่างกัน และสามารถปรับเปลี่ยนตามศักยภาพของผู้เรียน บนมาตรฐาน FLEX Curriculum และ FLEX Learner ระบบงานวิชาการ งานแนะแนว เพื่อการวิเคราะห์ผู้เรียนแบบ 360 องศา โดย n.TCiAP ผู้ทำหน้าที่วิจัยระบบหลักสูตร และการบริหารงานวิชาการ สำหรับการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
* FLEX-Curriculum และ FLEX-Learner คลอบคลุมทั้งระบบกิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตร TOEIC 2018-2019 และทุกหลักสูตรปี 2018-2019 ของ TCiAP

มีคำถามถึง TCiAP เกี่ยวกับหลักสูตร TOEIC 2018-2019

TOEIC, TCiAP, TOEIC 2018, ติว TOEIC, ติวสอบ TOEIC, ติวสอบโทอิค

Line ID: @toeic

(อย่าลืมเติม @ ด้วยนะ)

  • Cooperate in Academic Programs (TCiAP) - ศูนย์ประสานงานเชิงวิชาการ
  • เลขที่ 33 อาคารบ้านราชครู ชั้น 4 ซ.พหลโยธิน 5 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • 093-4524463
  • 02-6197272

สอบถามข้อมูล

ส่งข้อความผ่านแบบฟอร์มหน้าเว็บไซต์ โดยกรอกข้อมูลของท่านตามความเป็นจริง ทีมงานของเราจะรีบส่งข้อมูลกลับไปให้โดยเร็ว

TOEIC, IELTS ,โทอิค, รับรองผล 750, ส่งสอบฟรี, TCiAP, TOEIC 2015, ข้อสอบ TOEIC

** กรณีต้องการลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ LINE นโยบายของสถาบันไม่รับลูกค้า NO-WALK IN

TOP