English Writing Class

หลักการและเหตุผล:

นอกเหนือจากหลักสูตร TOEIC ที่โดดเด่นของสถาบันเราแล้วนั้น สถาบันยังได้ศึกษา จุดบกพร่อง ด้านการเขียนบทความด้านวิชาการภาษาอังกฤษของคนไทย โดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทั้งการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นคนไทยที่จบจากต่างประเทศ ที่เข้าใจคนไทย รู้จุดอ่อนในการเขียน Wring ของคนไทย ทั้งนี้รูปแบบการเรียนการสอนจะสอดคล้องและสามารถนำไปใช้งานได้จริง

ใครควรเรียนหลักสูตร:

(1) สำหรับผู้ที่ต้องการจะฝึกเขียน เพื่อเตรียมสอบ IELTS / TOEFL / Academic Test ต่าง ในระดับปริญญาตรี และ การสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในระดับปริญญาโท-เอก

(2) สำหรับผู้ที่ต้องการจะฝึกเขียน Essays ตั้งแต่ 200-1,000 คำ โดยจะสอนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของ Essays เหมาะสำหรับการเขียนงานเรียงความในระดับปริญญาตรี และ การสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในระดับปริญญาโท

(3) สำหรับผู้ที่จะไปเรียนปริญญาโทในต่างประเทศ เน้นสอนการเขียน Essays ตั้งแต่ 2000 คำขึ้นไป จนถึง 10,000 คำ เน้นการจัดระบบการเขียน Essays ยาวๆ การทำวิทยานิพนธ์ Dissertations หรือ Thesis

รูปแบบการสอน:

วางแผน ปรับปรุง ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการลำดับทางความคิด (Thought Process) ของคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่แรก ว่ามีลักษณะอย่างไร แตกต่างจากวิธีการคิดของคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองอย่างไร ในลักษณะไหน และที่สำคัญคือ มีวิธีการสื่อความคิดด้วยตัวหนังสือกับผู้อ่านอย่างเป็นระบบได้อย่างไร

แนะนำวิธีการประยุกต์การใช้หลักไวยากรณ์ (Grammar) คำศัพท์ (Vocabulary) และ Speed Reading ให้ถูกต้องตามสถานการณ์และความเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจกฎเกณฑ์ขั้นละเอียดอ่อนที่สุดของการใช้ภาษา

เพิ่มเทคนิคต่างๆ ที่ต้องใช้ในการเขียน คือการเขียนให้สั้น (Short), กะทัดรัด (Precise), ชัดเจน (Clear) และมีน้ำหนัก (Persuasive) โดยครอบคลุมวิธีการเขียนรายงาน, บทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ, จดหมายธุรกิจ และรายงานการประชุม เป็นต้น

แนะนำข้อบกพร่องในงานเขียนของผู้เรียนแต่ละท่านแบบ Face to Face พร้อมวิธีแก้ไข จุดบกพร่อง และ เสริมทักษะส่วนที่ดีของผุ้เรียนแต่ละท่านต่อไป

ปัจจุบันเนื้อหาหลักสูตร English Writing ในบางส่วน ได้ถูกบรรจุในหลักสูตรแกนกลางสำหรับหลักสูตร TOEIC IELTS TOEFL และ CU-TEP ของสถาบัน TCiAP ด้วย

English Writing Course Syllabus

Module 1 – Introduction and Sentences

Module 2 Punctuation, Capitalization and the Articles

Module 3 – Organizing and Paragraphs

Module 4 – Using Verbs

Module 5 – Using Verbs

Module 6 – Using Verbs, Adjectives and Adverbs

Module 7 – Compare, Contrast and Conditionals

Module 8 – Prepositions, Time and Space

Module 9 – Pronouns

Module 10 – Numbers and Quantity

Module 11 – Deciding What to say – Preparing to Write

Module 12 – Drafting and Writing

Module 13 – Revision

Module 14 – Evaluating and Editing

Module 15 – Informing, Opinions and Instructing

Module 16 – Describing, Report and Analysing

Module 17 – Predicting and Summarising

Module 18 – Writing Style

Module 19 – Extra Issues

Module 20 – Writing for the Workplace

Module 21 – Writing for the Workplace

Module 22 – Academic Writing

Module 23 – Report Writing

Module 24 – Report Writing

Module 25 – Revision and Final Assessment

Module 26 – Post-course English Proficiency Test

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 กับหลักสูตรติวสอบ TOEIC หลักสูตรใหม่ ปี 2516 ที่เพิ่มความยาก และ Update เนื้อหาข้อสอบก่อนใคร ในระดับ TOEIC Intermediate เข้มข้นสุดๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามสอบ TOEIC ไปกับเรา Cooperate in Academic Programs
TOEIC, TCiAP, TOEIC 2015, ติว TOEIC, ติวสอบ TOEIC, ติวสอบโทอิค
Line ID: @toeic (อย่าลืมเติม @ ด้วยนะ)

โทรด่วน toeic 3 วันเท่านั้น