CU-tep Class

ศูนย์ชำนาญการเพื่อเตรียมสอบ CU-TEP สถาบันสอนภาษาอังกฤษครบวงจร สอนภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน สอนสด กลุ่มเล็ก สอบไม่ผ่านเรียนฟรี “We make your compiled” เราประสานอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอัจฉริยะจากหลากหลายสาขาอาชีพ ที่จบและเคยศึกษาจากต่างประเทศ/ ระดับ ป.โท-เอก เราเลือกครูที่เก่ง เพราะจะทำให้คุณๆได้รับประสบการณ์จากหลากหลายวงการ

ข้อสอบ CU-TEP มี 3 PART ดังนี้ (แจกข้อสอบให้ทำทีละ PART)

รวมทั้งหมด 120 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 130 นาที

PART 1 » Listening ทักษะการฟัง มี 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที

เป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารในชั้นเรียน โดยเฉพาะโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ ในการทดสอบส่วนนี้ ข้อสอบจะให้ผู้สอบฟัง การบรรยายบทความทางวิชาการ (Monolog) ยาวประมาณ 5 – 7นาที, การพูดคุยสนทนาระหว่างบุคคลในเหตุการณ์สั้นๆ (Short dialog) และการสนทนาแบบยาว (Long dialog) โดยข้อสอบจะให้ผู้ฟังฟังบทสนทนาหรือการบรรยายเพียง 1 รอบ จากนั้นจะตอบคำถามของบทสนทนาหรือการบรรยายเป็นชุดๆ โดยคำถามจะเป็นการบอกทีละคำถาม และจะบอกคำถามเพียง 1 ครั้งเท่านั้น ผู้ฟังจะต้องสามารถฟังและจับใจความสำคัญของการสนทนาหรือบทความนั้นๆได้ เพื่อนำไปใช้ตอบคำถาม

PART 2 » Reading ทักษะการอ่าน มี 60 ข้อ ใช้เวลา 70 นาที

เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อ โดยในสมัยนี้ตำราเรียนส่วนใหญ่จะใช้ Text Book ที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ การสอบในส่วนนี้จะเน้นการอ่านจับใจความของเรื่องโดยรวมทั้ง Short text และ Long text โดยส่วนของข้อสอบโจทย์จะให้บทความยาวประมาณ 400 – 700 คำ จำนวน 7 – 8 บทความ ให้ผู้สอบอ่านจับใจความและนำไปตอบคำถาม 6 – 7 ข้อ โดยคำถามจะถามทั้งในส่วนของเนื้อหาสาระ ใจความสำคัญ หาความหมายของคำศัพท์โดยดูจากส่วนขยาย ความรู้สึกของผู้แต่ง บทสรุปและ Cloze reading

PART 3 » Writing ทักษะการเขียน มี 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที

ข้อสอบจะเน้นความรู้ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบ ทั้งในส่วนของไวยากรณ์และคำศัพท์ มี 2 รูปแบบด้วยกัน คือ

แบบที่ 1 ERROR IDENTIFICATION มีข้อความพร้อมทั้งขีดเส้นใต้คำบางคำในประโยค เพื่อให้ผู้สอบหาจุดผิดจากคำที่ขีดเส้นใต้นั้นๆ

แบบที่ 2 SENTENCE COMPLETION ข้อสอบจะให้ประโยคข้อความมา พร้อมเว้นช่องว่างไว้ในประโยค เพื่อให้ผู้สอบหาข้อความ วลี หรือประโยค ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เติมลงในช่องว่าง

ตัวอย่างเนื้อหา CU-TEP ที่สอน

Part 1: Listening ค่อนข้างยากกว่า TOEIC แต่ไม่เท่า TOEFL ค่ะ สำเนียงของคนพูด จะเป็นแบบอเมริกัน แต่เหมือนพยายามดัดให้มันชัดเกิน บวกกับลำโพงมีแต่เสียงแหลมและไม่ค่อยตัดเสียง ทำให้ฟังยากพอสมควร เราแนะนำให้ ซื้อ หนังสือเตรียมสอบ ของ จากหลายสำนักจะถูกยำรวมกัน…. โดยพี่ๆจุฬาฯ จะอัพเดทข้อสอบกันทุกเดือน

Part 2: Reading สอนอ่านบทความเชิง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือ เชิง Academic Technical โดยพี่ๆจุฬาฯ จะอัพเดทข้อสอบกันทุกเดือน สอนให้ทำข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบเยอะๆ สอนให้หาใจความสำคัญของเรื่องทั้งหมด และใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าด้วย เพราะ ข้อสอบ reading ของ CU-TEP มักจะถามใจความของแต่ละย่อหน้า เน้นตี และ เพิ่มคำศัพท์ เดาบริบทจากประโยคหรือเนื้อเรื่อง

Part Writing: ไม่ได้สอนให้เขียนเรียงความแต่เป็นการหา Error ในประโยคที่ยกมาให้ โดยพี่ๆจุฬาฯ จะอัพเดทข้อสอบกันทุกเดือน สอนเทคนิคต่างๆในการเพิ่มคะแนน

เคยสอบ cu-tep มาแล้วแต่คะแนนที่สอบได้กับคะแนนที่ต้องใช้ห่างกันมากแล้วแบบนี้จะสอบผ่านได้มั้ย?

พี่ขอบอกว่าผ่านได้ ขอเพียงแค่ทำตามหลักสูตรที่ทางสถาบัน TCIAP ได้วางไว้ เพราะทางสถาบัน TCIAP ได้พยายามวางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรคอร์ส เรียน cu-tep ที่กระชับเนื้อหา เน้นวิเคราะห์ สำหรับการทำ ข้อสอบ cu-tep โดยตรง โดยมีรูปแบบการสอน ตั้งพื้นฐาน grammar ที่จำเป็นสำหรับการ สอบ cu-tep , สรุป คำศัพท์ cu-tep ที่ออกบ่อยๆ, เทคนิคการทำข้อสอบ cu-tep reading ให้ทัน และ Update เก็งเทรนข้อสอบ cu-tep แบบรอบต่อรอบ ซึ่งหากนักเรียนทำตามแนวทางที่อาจารย์ได้วางไว้อาจารย์มั่นใจว่านักเรียนสามารถสอบ cu-tep ได้คะแนนตามที่หวังอย่างแน่นอน แต่การที่นักเรียนจะสามารถสอบผ่านได้ต้องเกิดจากความร่วมมือของผู้เรียนด้วย โดย ผู้เรียนจะต้อง ทบทวน , ทำการบ้าน และท่องคำศัพท์ cu-tep

อีกไม่กี่คะแนนก็จะสอบ cu-tep ผ่านแล้ว !

ผู้เรียนส่วนนี้ส่วนมากจะทำโจทย์ หนังสือ cu-tep กันอยู่แล้วในระดับหนึ่ง…..แต่ปัญหาคือ ยังคงขาดเพียงไม่กี่คะแนนก็จะสอบ cu-tep ผ่าน ซึ่งจากประสบการณ์สอนที่มีมามากกว่า 14 ปี ในการเตรียมสอบ cu-tep นักเรียนส่วนนี้มักจะพลาดเรื่องเล็กๆน้อย ซึ่งส่วนมากจะเป็น กับดักโจทย์ ข้อสอบ cu-tep และเมื่อตอบผิดจะไม่รู้ว่าผิด ซึ่งเทรนโจทย์ข้อสอบ cu-tep มักจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ การอ่าน หนังสือ cu-tep ที่ขายตามร้านหนังสือเป็นสิ่งที่ดี แต่อาจจะทำให้นักเรียนขาดโอกาสในการทำเทรนข้อสอบ cu-tep ปัจจุบัน ซึ่งทางอาจารย์จะพยายามปรับเปลี่ยน เพิ่มเนื้อหา ให้ตรงกับข้อสอบ cu-tep ในแต่ละรอบมากที่สุดเพื่อให้นักเรียนมั่นใจได้ว่า เนื้อเรื่องทุกเรื่องที่เรียน แบบฝึกหัดที่ทำ โจทย์ทุกข้อ ที่เรียนตรงกับข้อสอบ cu-tep รอบปัจจุบันมากที่สุด

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 กับหลักสูตรติวสอบ TOEIC หลักสูตรใหม่ ปี 2516 ที่เพิ่มความยาก และ Update เนื้อหาข้อสอบก่อนใคร ในระดับ TOEIC Intermediate เข้มข้นสุดๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามสอบ TOEIC ไปกับเรา Cooperate in Academic Programs

TOEIC, TCiAP, TOEIC 2015, ติว TOEIC, ติวสอบ TOEIC, ติวสอบโทอิค
Line ID: @toeic (อย่าลืมเติม @ ด้วยนะ)

โทรด่วน toeic 3 วันเท่านั้น