TOEIC Flexible Learning Approach

หลักสูตรเตรียมสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่มีแนวคิดการเรียนแบบยืดหยุ่น ผ่านระบบการคัดกรองผู้เรียนตามลำดับชั้น การคัดกรองหรือคัดแยก (Identification) และประเมิน (Assessment) นักเรียน เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนและสามารถบริหารตนเองได้ โดยสามารถตัดสินใจว่าจะเรียนอะไร เรียนอย่างไร เรียนเมื่อไหร่ และเรียนที่ไหนก็ได้ ตามศักยภาพความสนใจและความถนัดทางภาษาของตนเอง โดยเน้นการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายคณาจารย์และผู้ชำนาญในแต่ละหลักสูตร ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถทางภาษา อีกทั้งยังสามารถการเลือกและวิเคราะห์ จุดบกพร่องของตนเอง รู้จักวางแผนการการเตรียมสอบภาษาเพื่อการสื่อสาร ผ่านผู้ชำนาญด้านการเตรียมสอบ โดยจัดวางกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในแต่ละองคภายกและวัตถุประสงค์ของการเตรียมสอบภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสาร ให้เกิดประโยชน์และตรงกับตามเ้ป้าหมายที่ตั้งไว้มากที่สุด

รูปแบบหลักสูตรคัดกรองผู้เรียนแบ่งออกเป็น 2 ระดับดังนี้

Our TOEIC Course:

(1) TOEIC Advance level: 46 ชม. ราคา 6,900 (พร้อมส่งสอบฟรี)
– รับรองผล 750 คะแนน
– ระยะเวลาเรียน 3 สัปดาห์
– เหมาะสำหรับผู้เรียนที่เคยผ่านการสอบและสอบได้คะแนนมากกว่า 550 คะแนน
– สามารถเลือกเวลาเรียนเองได้ตามหลักสูตรกลุ่มที่สถาบันฯ จัดขึ้น

(2) TOEIC Intermediate level: 60 ชม. ราคา 8,900 (พร้อมส่งสอบฟรี)
– รับรองผล 750 คะแนน
– ระยะเวลาเรียน 3 สัปดาห์
– เหมาะสำหรับผู้เรียนที่เคยผ่านการสอบและสอบได้คะแนนมากกว่า 450 คะแนน
– สามารถเลือกเวลาเรียนเองได้ตามหลักสูตรกลุ่มที่สถาบันฯ จัดขึ้น

TCiAP TOEIC FLEX Learner ระบบงานวิชาการแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปรับเปลี่ยนหลักสูตรได้ตามความเชี่ยวชาญในเนื้อหาหลักสูตรของผู้เรียน

ทำการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของนักศึกษา ในระหว่างที่อยู่ในหลักสูตร โดยทำการวัดระดับความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา และปรับเนื้อหาหลักสูตรที่เตรียมสำหรับถ่ายทอดไปพร้อมๆ กับตรวจสอบสภาพแวดล้อมอันไม่พึงประสงค์ รวมถึงสภาพจิตใจของนักศึกษา ที่สามารถเป็นอุปสรรค์ในการเรียนรู้ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างแท้จริง ด้วยระบบ FLEX Learner นี้ ทำให้นักศึกษาหลักสูตร TOEIC และ IELTS ของสถาบัน TCiAP มีโอกาสประสบผลสำเร็จในการสอบได้สูงกว่า
*** FLEX Learner เป็นระบบเสริมสำหรับหลักสูตร TOEIC, IELTS

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 กับหลักสูตรติวสอบ TOEIC หลักสูตรใหม่ ปี 2516 ที่เพิ่มความยาก และ Update เนื้อหาข้อสอบก่อนใคร ในระดับ TOEIC Intermediate เข้มข้นสุดๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามสอบ TOEIC ไปกับเรา Cooperate in Academic Programs
TOEIC, TCiAP, TOEIC 2015, ติว TOEIC, ติวสอบ TOEIC, ติวสอบโทอิค
Line ID: @toeic (อย่าลืมเติม @ ด้วยนะ)

โทรด่วน toeic 3 วันเท่านั้น

*** หลักสูตรนี้ สำหรับผู้เรียนที่มีผลคะแนน TOEIC ที่เคยสอบได้ ตัวจริงมายืนยันที่สถาบันเท่านั้น

นศ.สามารถชะระเงินลงทะเบียนหลักสูตร TOEIC IELTS TOEFL CU-Tep ได้ด้วยบัตรเครดิตแล้ววันนี้ สามารถคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้ารวมหลักสูตร

.