What is the TOEIC test? – TOEIC คืออะไร

Test of English for International Communication (TOEIC) เป็นการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใหญ่, ผู้ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยในชุดทดสอบ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ Listening Comprehension (ทดสอบทักษะในการฟัง) และ Reading (ทดสอบทักษะในการอ่าน) ในแต่ละส่วน จะบรรจุข้อสอบ ส่วนละ 100 ข้อ

toeic for corperate slide new 2015
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย ใช้ผลการสอบ TOEIC เป็นเกณฑ์ชี้วัดสมรรถภาพของบุคลากร

แบบทดสอบทักษะในการฟัง (Listening Comprehension) บรรจุภาคทดสอบย่อยๆ 4 ภาค ดังนี้
จำนวนข้อ ของแบบทดสอบ
ภาคที่ 1 : ภาพถ่าย (Photo) 10
ภาคที่ 2 : การถาม-ตอบ (Question-Response) 30
ภาคที่ 3 : การสนทนา (Conversations) 30
ภาคที่ 4 : การพูด (Talks) 30
รวมเป็น (ข้อ) 100

แบบทดสอบทักษะในการอ่าน (Reading) บรรจุภาคทดสอบย่อยๆ 3 ภาค ดังนี้
จำนวนข้อ ของแบบทดสอบ
ภาคที่ 1 : เติมคำให้ประโยคสมบูรณ์ (Incomplete Sentences) 40
ภาคที่ 2 : เติมคำให้บทความสมบูรณ์ (Text Completion) 12
ภาคที่ 3 : ทักษะการอ่าน (Reading Comprehension) 30
– 1 บทความตอนเดี่ยว (Single Passages) 28
– 2 บทความโต้ตอบ (Double Passages) 20
รวมเป็น (ข้อ) 100

How long dows the TOEIC test last? – มีเวลาในการทำข้อสอบ TOEIC เท่าไหร่?

การสอบ TOEIC จะใช้เวลาจริงในการทำข้อสอบทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง ก่อนการทำข้อสอบจริง คือเวลาที่ศูนย์สอบ เผื่อไว้ให้ผู้ทดสอบกรอกข้อมูลลงไปในกระดาษคำตอบ และการจัดการใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ ซึ่งเวลารวมทั้งสิ้น อาจจะเพิ่มได้ถึง 3 ชั่วโมง (รวมเวลาสอบจริง 2 ชั่วโมง)
เวลาในการสอบทักษะการฟัง 45 นาที
เวลาในการสอบทักษะการอ่าน 1 ชั่วโมง 15 นาที

How is the TOEIC test scored? – คะแนน TOEIC เป็นอย่างไร

คะแนนของ TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน โดยการแบ่งเป้น 2 ส่วนการสอบทั้งการฟัง และการอ่าน ดังนี้
– ทักษะการฟัง (Listening Comprehension) 5 – 495 คะแนน
– ทักษะการอ่าน (Reading) 5-495 คะแนน
คะแนน TOEIC ที่ได้ จะสะท้อนภาพความเข้าใจ และศักยภาพส่วนบุคคลในด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ทำการทดสอบ

Attapon Pannarai - TCiAP Student TOEIC Score 800-900 , คะแนน TOEIC ของนักเรียน TCiAP สูงระดับ 800-900
ตัวอย่างผลคะแนน TOEIC อย่างเป็นทางการ
Rewat Trangansri - TCiAP Student TOEIC Score 800-900 , คะแนน TOEIC ของนักเรียน TCiAP สูงระดับ 800-900
ตัวอย่างผลคะแนน TOEIC อย่างเป็นทางการ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEIC

ผลสอบ TOEIC มีอายุกี่ปี

ผลสอบ TOEIC สามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ

หลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงในวันสอบ

(การสอบในนามตนเอง) บัตรประชาชนตัวจริง หรือ Passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
(การสอบในนามองค์กร/สถานศึกษา) บัตรประจำตัวองค์กร หรือบัตรนักศึกษา

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หลังจากที่ได้แจกข้อสอบแล้ว
2. หนังสือ พจนานุกรม เอกสาร บันทึก กระดาษทุกชนิด ไม้บรรทัด เครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์การฟังการบันทึก หรืออุปกรณ์ การถ่ายภาพ จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ
3. คุณไม่สามารถทำเครื่องหมาย หรือขีดเส้นใต้ในข้อสอบ หรือขีดเขียนใดๆ บนข้อสอบ
4. ในการออกจากห้องสอบ คุณต้องได้รับอนุญาตจากผู้คุมก่อน ซึ่งจะไม่มีการชดเชยเวลาให้
5. เมื่อสอบเสร็จจะต้องคืนข้อสอบ และกระดาษคำตอบ

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรับผลสอบ

– บัตรประชาชนตัวจริง หรือ Passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
– ใบลงทะเบียนสอบ TOEIC

ขั้นตอนการสำรองที่นั่งสอบ TOEIC

1. ผู้สมัครสอบ TOEIC สามารถสำรองที่นั่งทาง:
โทรศัพท์ ศูนย์สอบ TOEIC สาขา กรุงเทพ 02-260-7061, 02-259-3990
ศูนย์สอบ TOEIC สาขา เชียงใหม่ 053-248-208, 053-306-600
อีเมล์ toeic@cpathailand.co.th
2. ผู้สมัครสอบ TOEIC จะต้องทำการสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (จันทร์-ศุกร์) ก่อนวันที่ต้องการเข้าสอบ
3. ผู้สมัครสอบจะต้องให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่
– หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้เลขจากหนังสือเดินทางแทน)
– ชื่อและนามสกุล ภาษาอังกฤษ
– วัน เดือน ปี เกิด (Month/Day/19YY)
– เบอร์โทรศัพท์
– วันที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ
– เวลาที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ (9.00 น. หรือ 13.00 น. เป็นช่วงเวลาสอบปกติ หากมีการจัดรอบสอบเพิ่มเติม จะมีการแจ้งให้ทราบ)
4. หากต้องการยกเลิก หรือ เลื่อนวันเวลาที่ได้สำรองที่นั่งสอบไว้ จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 วันก่อนวันที่สำรองที่นั่งสอบไว้ หากไม่ดำเนินการดังกล่าว จะถูกปรับจำนวนเงิน 500 บาทโดยจำนวนเงินนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในค่าสมัครสอบครั้งต่อไป
5. หากดำเนินการสำรองที่นั่งสอบผ่านทางอีเมล์ จะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดข้างต้นมายัง toeic@cpathailand.co.th โดยทางศูนย์สอบ TOEIC จะไม่ส่งอีเมล์ยืนยันการสำรองที่นั่งกลับมาแต่อย่างใด หากต้องการการยืนยัน กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ TOEIC โดยตรง

วิธีการเดินทางไปยังศูนย์สอบ TOEIC

สถานที่รับสมัครสอบ
1) Center for Professional Assessment ศูนย์สอบกรุงเทพ
อาคาร BB Building, 1907 ชั้น 19
54 ถนน อโศก สุขุมวิท
โทร 02-260 7061, 02-664 3131
2) ที่ตั้งศูนย์สอบ TOEIC (สาขา เชียงใหม่)
ชั้น 3 อาคารนวรัตน์ 4/6 ถนนแก้วนวรัตน์ ซอย 3 เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-248-208, 053-306-600โทรสาร 053-248-208

ค่าใช้จ่ายในการสอบ TOEIC
1,500 บาท ติดต่อ Center for Professional Assessment เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

การทราบผลสอบ TOEIC
การสอบที่เกิดขึ้นในวันจันทร์ถึงวันพฤหัส สามารถรับผลสอบได้ในวันรุ่งขึ้นตั้งแต่ 10.00น. เป็นต้นไป หากสอบในวันศุกร์หรือเสาร์ รับผลสอบได้ในวันอังคาร 10.00 น. เป็นต้นไป
หากไม่สะดวกที่จะไปรับผลสอบที่อาคาร BB มีบริการส่งผลสอบถึงที่บ้านทางไปรษณีย์ โดยทางศูนย์คิดค่าบริการ 30 บาท

สถานที่ตั้งศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพมหานคร
อาคาร BB Tower (Bangkok Business Building) ชั้น 19 ห้อง 1907
ถนนอโศกมนตรี (ซอยสุขุมวิท 21) กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-260 7061, 02-259-3990

วิธีเดินทาง
1. รถไฟฟ้า BTS: ลงสถานี อโศก (ออกประตูทางออกที่ 3)
2. รถไฟใต้ดิน MRT: ลงสถานี เพชรบุรี (ออกทางออกที่ 2) หรือ สถานีสุขุมวิท
3. รถเมล์: สาย 38, 98, 136, 185
4. เรือ: ลงท่าเรืออโศก
5. รถส่วนตัว: สามารถขอประทับตราจอดรถฟรีภายในตึก BB ได้ (มีการจำกัดเวลา หากเกินเวลาที่กำหนดจะต้องจ่ายค่าจอดรถ)
*** หมายเหตุ หากเดินทางด้วย รถไฟฟ้า หรือ รถไฟใต้ดิน สามารถต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปยังตึก BB ได้ (ราคาอยู่ที่ประมาณ 15-20 บาท) หรือ หากต้องการเดินไปยังตึก BB อาจใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที

จุดสังเกต
อาคาร BB Tower จะตั้งอยู่ระหว่าง อาคาร GMM Grammy และ ศุภาลัย พรีเมียร์ เพลส โดยด้านล่างของอาคาร BB Tower จะมีธนาคารนครหลวงไทยตั้งอยู่

TOEIC Class TCiAP Student

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 กับหลักสูตรติวสอบ TOEIC หลักสูตรใหม่ ปี 2516 ที่เพิ่มความยาก และ Update เนื้อหาข้อสอบก่อนใคร ในระดับ TOEIC Intermediate เข้มข้นสุดๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามสอบ TOEIC ไปกับเรา Cooperate in Academic Programs

TOEIC, TCiAP, TOEIC 2015, ติว TOEIC, ติวสอบ TOEIC, ติวสอบโทอิค
Line ID: @toeic (อย่าลืมเติม @ ด้วยนะ)