เปิดเนื้อใน TOEIC Updated Version มีอะไรใหม่

Center for Professional Assessment (Thailand) - ศูนย์สอบโทอิคประเทศไทย แจ้งข่าว เปลี่ยนรูปแบบของข้อสอบ TOEIC เป็น Format ใหม่ (ETS TOEIC Updated Version) 100% ในเดือนมกราคม 2563 และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจาก ETS ก็ได้เกริ่นคร่าวๆ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Propell Teacher Workshop for the TOEIC Tests" เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาด้วยเช้นกัน ว่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อสอบ TOEIC ที่ใช้ในศูนยสอบโทอิคประเทศไทย ในเดือนสิงหาคม 2562

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อสอบ TOEIC ที่จะใช้สอบวัดผล 100% ในราชอาณาจักรไทย ตามประกาศของศูนย์สอบ ซึ่งกำหนดช่วงเวลาที่แน่นอนแล้ว ฉะนั้น ในโพสต์นี้ เราจะมาอัพเดทกันว่า ใน TOEIC รูปแบบใหม่ หรือที่เรียกเป็นทางการว่า TOEIC Updated Version นั้น มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเข้ามาจากแบบที่ใช้อยู่ซึ่งจะเป็นว่าที่ TOEIC รูปแบบเก่า (ปัจจุบัน TOEIC Current Version) บ้าง

TOEIC แบบเก่า Current Version

Listening Part (45 นาที)

100 ข้อ

Part 1 : Photographs 10 ข้อ (ข้อ 1-10)
Part 2 : Question-Response 30 ข้อ (ข้อ 11-40)
Part 3 : Conversations 30 ข้อ (ข้อ 41-70)
– ไม่มีชุดคำถามที่ต้องใช้ ภาพ,ตารางข้อมูล,กราฟ ประกอบ
– ชุดคำถามใช้เสียงผู้สนทนา 2 คน ต่างเพศเป็นส่วนใหญ่
Part 4 : Talks 30 ข้อ (ข้อ 71-100)
– ไม่มีชุดคำถามที่ต้องใช้ ภาพ,ตารางข้อมูล,กราฟ ประกอบ

Reading Part (75 นาที)

100 ข้อ

Part 5 : Incomplete Sentence 40 ข้อ (ข้อ 101-140)
Part 6 : Text Completion 12 ข้อ (ข้อ 141-152)
– โจทย์ให้เลือกคำตอบเป็นคำศัพท์ 1 คำ หรือวลีสั้นๆ
Part 7 : Reading Comprehension 48 ข้อ (ข้อ 153-200)
– Single Passage 28 ข้อ
– Double Passage 20 ข้อ
– ไม่มีชุดคำถามที่ใช้ Passage ประกอบมากถึง 3 Passage

TOEIC แบบใหม่ Updated Version

Listening Part (45 นาที)

100 ข้อ

Part 1 : Photographs 6 ข้อ (ข้อ 1-6)
Part 2 : Question-Response 25 ข้อ (ข้อ 7-31)
Part 3 : Conversations 39 ข้อ (ข้อ 41-70)
มีภาพ,ตารางข้อมูล,กราฟ ประกอบคำถาม 2-3 ชุดคำถาม คำถามละ 3 ข้อ
– มีเสียงผู้สนทนา 3 คน หรือ เสียงของ เพศเดียวกัน 2 คน ในบางชุดคำถาม
Part 4 : Talks 30 ข้อ (ข้อ 71-100)
มีภาพ,ตารางข้อมูล,กราฟ ประกอบคำถาม 2-3 ชุดคำถาม คำถามละ 3 ข้อ

Reading Part (75 นาที)

100 ข้อ

Part 5 : Incomplete Sentence 30 ข้อ (ข้อ 101-140)
Part 6 : Text Completion 16 ข้อ (ข้อ 141-152)
– มีโจทย์ “เติมประโยคสมบูรณ์” ที่เหมาะสมที่สุด 1 ข้อในทุกๆ 1 ชุดคำถาม
Part 7 : Reading Comprehension 48 ข้อ (ข้อ 153-200)
– Single Passage 29 ข้อ
– Double Passage 10 ข้อ
Triple Passage 15 ข้อ

ตัวอย่าง TOEIC Updated Version ส่วนที่เพิ่มใหม่

ตัวอย่างข้อสอบชุด TOEIC Updated Version มีภาพประกอบใน Part Listening
Part ที่ 3 จาก TOEIC Listening Updated Version มีตารางข้อมูลประกอบโจทย์
* มีการสลับตำแหน่งโจทย์และคำตอบตามมาจรฐาน FLEX Curriculum
Part ที่ 4 จาก TOEIC Listening Updated Version มีตารางข้อมูลประกอบโจทย์
* มีการสลับตำแหน่งโจทย์และคำตอบตามมาตรฐาน FLEX Curriculum
ตัวอย่างข้อสอบชุด TOEIC Updated Version มีภาพประกอบใน Part Reading
Part ที่ 6 จาก TOEIC Reading Updated Version ข้อ 139. มีตัวเลือกคำตอบที่อยู่ในรูปของประโยค
Part ที่ 7 จาก TOEIC Reading Updated Version - Triple Passage (มีต่อ)
Part ที่ 7 จาก TOEIC Reading Updated Version - Triple Passage (จบ)
**** จากจุดนี้ไป จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข้อสอบ TOEIC ที่ใช้เป็นแบบเรียนของสถาบัน TCiAP ซึ่งมีการออกแบบตามอัตรลักษณ์ของสถาบัน จึงมีมุมมองที่ไม่เหมือนข้อสอบจริงของ ETS

ข้อสอบ TOEIC Updated Version สำหรับใช้ในการเรียนการสอน

สำหรับผู้เรียนในระบบของทางสถาบัน TCiAP ในปี 2562 จะได้รับข้อสอบประกอบการเรียนการสอน ทั้ง 2 รูปแบบ ก่อนที่ทางสถาบันจะเปลี่ยนข้อสอบทั้งหลักสูตรให้เป็น TOEIC Updated Version ซึ่งจะสอดคล้องกับประกาศของศูนย์สอบในปี 2563 โดยจะมีข้อสังเกตได้จากปกของทั้ง 2 Version

แบบเรียน TOEIC แบบเก่า Current Version

ปกข้อสอบที่ใช้ประกอบการสอนของ TCiAP TOEIC Listening Part แบบ Current Version

แบบเรียน TOEIC แบบใหม่ Updated Version

ปกข้อสอบที่ใช้ประกอบการสอนของ TCiAP TOEIC Listening Part แบบ Updated Version
ปกข้อสอบที่ใช้ประกอบการสอนของ TCiAP TOEIC Reading Part แบบ Updated Version

- ปกของ TOEIC Listening Part จะมี URL และ/หรือ QR Code สำหรับ Download ไฟล์เสียงประจำชุดข้อสอบนั้นๆ
- ปกของ TOEIC Reading Part จะไม่มีทั้งข้อความระบุ URL และ QR Code สำหรับ Download ใดๆ (เพราะไม่จำเป็นต้องมี)

และเพื่อที่ผู้เรียนจะหยิบข้อสอบมาทบทวนได้ถูก Version ให้ดูที่รหัสของข้อสอบ
– TOEIC Current Version รหัสข้อสอบจะเรียงติดกัน 6 ตัวอักษร
– TOEIC Updated Version รหัสข้อสอบจะมี 7 ตัวอักษร และถูกคั่นด้วยเครื่องหมาย – (5 ตัวแรกคือรหัสกลุ่ม – 2 ตัวสุดท้ายคือลำดับของชุด)
– TOEIC Reading Part รหัสจะลงท้ายด้วย R
– TOEIC Listening Part รหัสจะลงท้ายด้วย L

ข้อสอบ TOEIC ในแต่ละกลุ่ม จะมี Part ละ 5-10 ชุด ตามรหัสดังต่อไปนี้
- EC1T1L และ 1R ถึง EC1T10L และ 10R จำนวน Part ละ 1,000 ข้อ รวม 2,000 ข้อ
- EC2T1L และ 1R ถึง EC2T10L และ 10R จำนวน Part ละ 1,000 ข้อ รวม 2,000 ข้อ
- EC3T1L และ 1R ถึง EC3T10L และ 10R จำนวน Part ละ 1,000 ข้อ รวม 2,000 ข้อ
- EC4T1L และ 1R ถึง EC4T10L และ 10R จำนวน Part ละ 1,000 ข้อ รวม 2,000 ข้อ
- EC5T1L และ 1R ถึง EC5T10L และ 10R จำนวน Part ละ 1,000 ข้อ รวม 2,000 ข้อ
- ECNT1L และ 1R ถึง ECNT10L และ 10R จำนวน Part ละ 1,000 ข้อ รวม 2,000 ข้อ
- ECNTN-1L และ 1R ถึง ECNTN-3L และ 3R จำนวน Part ละ 300 ข้อ รวม 600 ข้อ
- NECNT-1L และ 1R ถึง NECNT-10L และ 10R จำนวน Part ละ 1,000 ข้อ รวม 2,000 ข้อ
- YMT1C-1L และ 1R ถึง YMT1C-10L และ 10R จำนวน Part ละ 1,000 ข้อ รวม 2,000 ข้อ
- ESTRC-1L และ 1R ถึง ESTRC-5L และ 10R จำนวน Part ละ 500 ข้อ รวม 1,000 ข้อ
- SVNTT-1L และ 1R ถึง SVNTT-7L และ 7R จำนวน Part ละ 700 ข้อ รวม 1,400 ข้อ
- JTRC1L และ 1R ถึง JTRC10L และ 10R จำนวน Part ละ 1,000 ข้อ รวม 2,000 ข้อ
- BEX1L และ 1R ถึง BEX6L และ 6R จำนวน Part ละ 600 ข้อ รวม 1,200 ข้อ*
- CPT1L และ 1R ถึง CPT4L และ 4R จำนวน Part ละ 400 ข้อ รวม 800 ข้อ*
- และยังมีข้อสอบใหม่รอเข้าสู่คลังข้อสอบของสถาบันอีกหลายร้อยชุด
* รอปรับปรุงเนื้อหาข้อสอบใหม่จากต้นสังกัด

นี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆ ของเนื้อหาภายในของข้อสอบ TOEIC ที่รูปแบบกำลังจะถูกเปลี่ยนในประเทศไทย สำหรับผู้เรียนที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามครูผู้สอนประจำคาบได้ตลอดเวลา และหากผู้เรียนต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการสอบ TOEIC กับครูผู้สอนที่ผ่านมาตรฐาน “Propell Teacher Workshop for the TOEIC Tests” สถาบันเรา มีประจำการอยู่ 2 ท่านคือ ครูนิกกี้ และ ครูกรานต์ นะครับ

และสำหรับผู้ที่เผลอเข้ามาในโพสต์นี้แต่ไม่ใช่ผู้เรียนในระบบของเรา สนใจในหลักสูตร TOEIC 2020 ของ TCiAP
ท่านสามารถติดต่อสถาบันได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้ครับ

ติดต่อ TCiAP ได้ที่

TOEIC, TCiAP, TOEIC 2018, ติว TOEIC, ติวสอบ TOEIC, ติวสอบโทอิค

Line ID: @toeic

(อย่าลืมเติม @ ด้วยนะ)

  • Cooperate in Academic Programs (TCiAP) - ศูนย์ประสานงานเชิงวิชาการ
  • เลขที่ 33 อาคารบ้านราชครู ชั้น 4 ซ.พหลโยธิน 5 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • 093-4524463
  • 02-6197272

สอบถามข้อมูล

ส่งข้อความผ่านแบบฟอร์มหน้าเว็บไซต์ โดยกรอกข้อมูลของท่านตามความเป็นจริง ทีมงานของเราจะรีบส่งข้อมูลกลับไปให้โดยเร็ว

TOEIC, IELTS ,โทอิค, รับรองผล 750, ส่งสอบฟรี, TCiAP, TOEIC 2015, ข้อสอบ TOEIC

** กรณีต้องการลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ LINE นโยบายของสถาบันไม่รับลูกค้า NO-WALK IN

TOP