Sale!

TOEIC – Mix-Modify (15 PV+60 GW)

฿19,500.00 ฿18,500.00

ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร TOEIC – Mix-Modify 15Hr. Private + 60Hr. กลุ่มวิเคราะห์ข้อสอบ

– 15 ชั่วโมง(เรียนเดี่ยว – เลือกวัน เวลาเรียนเองได้) + 60 ชั่วโมง กลุ่มวิเคราะห์ข้อสอบ (เสาร์+อาทิตย์) = 75 ชั่วโมง/คอร์ส
– ข้อสอบใหม่ทั้งหมด Updated Version 2020
– ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ TOEIC 2020 บนมาตรฐาน CEFR
– ห้องเรียนส่วนตัว ครูผู้สอนดูแลได้อย่างใกล้ชิด
– Personal counselor ที่ปรึกษาส่วนบุคคล ดูแลตลอดหลักสูตร
– วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของผู้เรียน ตลอดระยะเวลาหลักสูตร TOEIC บนมาตรฐาน FLEX Learner
– เลือกเวลาเรียนเองได้ บนมาตรฐาน FLEX Learner
– ระบบงานวิชาการและแผนการสอน TOEIC แบบยืดหยุ่นเฉพาะตัวบุคคล บนมาตรฐาน FLEX Curriculum
– ระบบงานแนะแนวเพื่อตรวจสอบสภาวะอันไม่พึงประสงค์ต่อตัวนักศึกษา บนมาตรฐาน FLEX Learner
– ระบบงานทะเบียนและวัดผลเฉพาะตัวบุคคล บนมาตรฐาน FLEX Learner
– ปลดล๊อคความยาก ของการเตรียมสอบภาษาด้วยเทคนิค NLP (Nuero-Linguistic Programming) for English TOEIC Exam Learning มาประยุทธ์ใช้ บนมาตรฐาน FLEX Learner
– เหมาะกับ นศ. TOEIC ทุกระดับทักษะ
– สิทธิ์รับรองผลคะแนนสอบ TOEIC ที่ 750
– ส่งสอบฟรี 1 ครั้ง

• สอนสดทุกคาบ
• ใช้ครูที่สามารถวิเคราะห์กระบวนทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายจุดได้
• FLEX Learner เน้นวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEIC
• FLEX Curriculum สร้างแผนการสอน TOEIC รายบุคคล ที่ออกแบบเฉพาะสอดคล้องกับผู้เรียนเป็นหลัก
• FLEX Learner ผู้เรียนจะได้รับการประเมินผลทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยการสอบ TOEIC เสมือนจริง
• FLEX Learner เจ้าหน้าที่ งานวิชาการ, งานแนะแนว, งานทะเบียนและวัดผล ติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
• FLEX Learner ใช้เทคนิค NLP (Nuero-Linguistic Programming) ในการวิเคราะผู้เรียนตลอดหลักสูตร
• ทั้งหลักสูตร ไม่สามารถใช้ครูผู้สอนเพียง 1 ท่าน เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สมบูรณ์
• ผู้สอนมีประสบการณ์ด้านการสอน TOEIC มากกว่า 20 ปี

FLEX Learner – หลักสูตรและแผนการสอนแบบยืดหยุ่นเฉพาะตัวบุคคล

จากการวัดผลและประเมินผลนักศึกษาแบบ Real Time นำไปสู่ความกล้าที่จะปรับเปลี่ยนเนื้อหาหลักสูตร และแผนการสอน ในลักษณะที่ยืดหยุ่น โดยการชี้วัดจากศักยภาพของนักศึกษา เป็นรายบุคคล ซึ่งสมการที่ได้จะแปลผันตรงกับจุดอ่อนของนักศึกษาเป็นรายๆ ไป

TCiAP TOEIC FLEX Learner ระบบงานวิชาการแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปรับเปลี่ยนหลักสูตรได้ตามความเชี่ยวชาญในเนื้อหาหลักสูตรของผู้เรียน

ทำการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของนักศึกษา ในระหว่างที่อยู่ในหลักสูตร โดยทำการวัดระดับความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา และปรับเนื้อหาหลักสูตรที่เตรียมสำหรับถ่ายทอดไปพร้อมๆ กับตรวจสอบสภาพแวดล้อมอันไม่พึงประสงค์ รวมถึงสภาพจิตใจของนักศึกษา ที่สามารถเป็นอุปสรรค์ในการเรียนรู้ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างแท้จริง ด้วยระบบ FLEX Learner นี้ ทำให้นักศึกษาหลักสูตร TOEIC และ IELTS ของสถาบัน TCiAP มีโอกาสประสบผลสำเร็จในการสอบได้สูงกว่า
*** FLEX Learner เป็นระบบเสริมสำหรับหลักสูตร TOEIC, IELTS ห้องเรียนส่วนตัว (VIP – Private) เท่านั้น

FLEX Curriculum – ระบบงานหลักสูตรเฉพาะด้านสำหรับองค์กรและหน่วยงาน

เนื้อหาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตร TOEIC – Private Programs ถูกออกแบบและกำหนดลักษณะการเรียนการสอนตามมาตรฐาน FLEX Curriculum ซึ่งโดยปกติ จะใช้ออกแบบหลักสูตรสำหรับผู้เรียนระดับหน่วยงานและองค์กร เรา สถาบัน TCiAP ร่วมกับ n.TCiAP ผู้ทำหน้าที่วิจัยหลักสูตรและระบบบริหารงานวิชาการเฉพาะด้าน ได้ทำการวิเคราะห์หลักสูตรสำหรับผู้เรียนในหลักสูตร TOEIC – Private Programs โดยอิงตัวผู้เรียนในแต่ละท่าน เพื่อสร้างโครงสร้างหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนเฉพาะตัวบุคคล

ระบบ flex สำหรับลูกค้า Corporate มุ่งเน้นเนื้อหาหลักสูตร แปรผันตามประเภทธุรกิจขององค์กรและหน่วยงาน

จากหลักสูตรแกนกลางที่เป็นมาตรฐาน ต่อยอดด้วยกลยุทธในการบริหารระบบงานวิชาการและงานวิจัยพัฒนาหลักสูตรเฉพาะด้าน ทำให้เราสามารถพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรย่อยๆ ได้อย่างหลากหลาย สามารถยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยน ให้เข้ากับประเภทธุรกิจของท่าน และถูกปรับให้ทันยุคอยู่ตลอดเวลา เพื่อเสริมศักยภาพทางภาษาของบุคลากรขององค์กร/หน่วยงาน ในแบบที่ไม่มีใครเหมือน
*** FLEX Curriculum เป็นระบบเสริมสำหรับหลักสูตร ใช้กับ Corporate Programs (In-House Training)

TOEIC ปี 2019 อันดับ 1 ในเมืองไทยในการติวสอบ TOEIC ต้องที่ TCiAP ได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับสากล ก่อตั้งมากมากกว่า 20 ปี - ศูนย์รวมนวัตกรรมการศึกษา และ TCiAP เป็นสถาบันสอนติวเพื่อการสอบ TOEIC ในระดับมืออาชีพ

Line ID: @tciap (อย่าลืมเติม @ ด้วยนะ)

หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ: , , , , ,