การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแกนหลัก

TCiAP ในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 จะมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษากลางเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางหลักสูตรการศึกษาของชาติกลุ่มประชาคมอาเซียน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างคนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันในเวทีโลก

” เรากล้ายืนต้านกระแสการเปลี่ยนแปลงด้วยความมุ่งมั่น โดยเน้นปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นด้วยระดับมาตรฐานสากล ทั้งนี้จะสังเกตุได้จากความหลากหลายของจำนวนหลักสูตรที่นับวันก็จะยิ่งมากขึ้น ตลอดจนเทคนิคและการคัดเลือกผู้สอนที่แตกต่างและเน้นความชำนาญการประสบการณ์ในปีที่ 17 ปี ทำให้ในปี 2015 เราจะเพิ่มอัตราผลสำเร็จผลผู้เข้าเรียน ให้เป็น 99.5% เตรียมความพร้อมสู่ AEC “

 

>> กิจกรรมการวิภาคหลักสูตรในนะดับพื้นฐาน
>> กิจกรรมการรวมกลุ่มระดับมหาภาค
>> กิจกรรมการประเมินผลทั้งก่อนและหลัง
>> กิจกรรมการประเมินผลรูปแบบ360องศา

ไม่ว่าจะหลักสูตรใดก็ตาม หากนำไปใช้แล้วพบว่ามีข้อจำกัดบางประการก็จำเป็นต้องมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่มีอยู่ให้ดีขึ้น เช่นเดียวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หลังการนำไปใช้ระยะหนึ่ง จากการศึกษาวิจัยพบว่า มีปัญหาบางประการ เช่น ด้านตัวชี้วัดหรือคุณลักษณะความรู้ความสามารถของผู้เรียนภายหลังจากเรียนจบแต่ละช่วงชั้นแล้วยังขาดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามช่วงชั้นคะแนน ที่กำหนดเป้าหมายไว้ได้

จัดทำโดย ศูนย์ประสานงานเชิงวิชาการ
TCIAP

(null)

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 กับหลักสูตรติวสอบ TOEIC หลักสูตรใหม่ ปี 2516 ที่เพิ่มความยาก และ Update เนื้อหาข้อสอบก่อนใคร ในระดับ TOEIC Intermediate เข้มข้นสุดๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามสอบ TOEIC ไปกับเรา Cooperate in Academic Programs

TOEIC, TCiAP, TOEIC 2015, ติว TOEIC, ติวสอบ TOEIC, ติวสอบโทอิค
Line ID: @toeic (อย่าลืมเติม @ ด้วยนะ)