===============================================================

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อสอบ TOEIC 2018 แบบใหม่ตามประกาศของ ETS
เรียน งานทะเบียนและวัดผล, งานวิชาการ ,งานแนะแนว

เนื่องจาก ETS มีการประกาศเปลี่ยนรูปแบบข้อสอบ TOEIC ใหม่ โดยจะเริ่มใช้ทั่วโลก ตั้งแต่เดือน เมษายน 2561

ดังนั้นส่วนงานวิชาการโดย n.TCiAP จะเริ่มนำข้อสอบรูปแบบใหม่ตามประกาศของ ETS เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนของสถาบัน โดยเริ่มส่วนแรกคือ Listening Part ในเดือนมิถุนายน 2561 และส่วนที่สอง Reading Part ในเดือนกรกฎาคม 2561 รหัสเอกสาร ECNTN-nL และ ECNTN-nR ตามลำดับ โดยจะใช้ร่วมกับข้อสอบปัจจุบัน

รัฐปภัสศิลป์ สุขประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล (รักษาการงานระบบแนะแนวและวิจัยหลักสูตร n.TCiAP)
Thai Cooperate in Academic Programs (TCiAP)

===============================================================
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559
เรื่อง ประกาศผลสอบ TOEIC Simulation Test วันที่ 2 ต.ค. 59
เรียน งานทะเบียนและวัดผล, งานวิชาการ ,งานแนะแนว

ผลคะแนนสอบ TOEIC Simulation Test โดยใช้ข้อสอบ TOEIC จำลอง ในคาบเวลาเสมือนจริงระดับความยากของข้อสอบคือ Intermediate – PreAdvanced
1.คุณศรัญญา เจียระศิริสิน คะแนน RC 160 LC 220 =380
2.คุณจรินทร์ จุลบุตร คะแนน RC 305 LC 265 =570
3.คุณเปรมวดี สารถ้อย คะแนน RC 180 LC 215 =395
4.คุณโสภณัฐ เส้งโสตะ คะแนน RC 270 LC 285 =555
5.คุณศิริลักษณ์ คงสักบัน คะแนน RC 200 LC 220 =420
6.คุณปุณฑริก ชื่นแพ คะแนน RC 315 LC 355 =670
7.คุณทวีวัฒน์ ทิศาสนมวงศ์ คะแนน RC 225 LC 250 =475
8.คุณรังสิมา ตังทิวะนนท์ คะแนน RC 285 LC 300 =585
9. คุณมารวย แสงภัคดี คะแนน RC 215 LC 205 =420
10.คุณจิรัญโท สุทรศนนท์ คะแนน RC 185 LC 190 =375
11.คุณรุ่งนิรันทร์ วิวัฒน์ประภากร คะแนน RC 285 LC 305 =590
12.คุณมนัสนันท์ ธัญญาปฐมพงศ์ คะแนน RC 315 LC 360 =675
13. คุณวิชุดา ศรประสิทธิ์ คะแนน RC 185 LC 200 =385
14. คุณวีระยุทธ กรองมาลัย คะแนน RC 300 LC 300 =600

ทั้งนี้ นศ. ที่ยังอยู่ในระบบทะเบียน ที่ยังไม่ได้รับการทดสอบ ขอให้ตรวจสอบตารางสอบกับนายทะเบียนสถาบัน เนื่องจากต้องใช้ผลสอบเพื่อการรับรองผลต่อไป

เอกยุทธ ไชยหาวงศ์
นายทะเบียนสถาบัน
Thai Cooperate in Academic Programs (TCiAP)

===============================================================
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง กำหนดการใช้หลักสูตรใหม่ TOEIC 2016 ในคาบกิจกรรมการเรียนรู้
เรียน ครู-อาจารย์ ผู้ดูแลกิจกรรมการเรียนรู้, งานวิชาการ,งานทะเบียนและวัดผล ,งานแนะแนว

สถาบันจะกำหนดให้ ครู-อาจารย์ทุกท่าน ใช้เอกสารข้อสอบ TOEIC ความยากระดับ Intermediate – Advanced รหัส EC1Txx,EC2Txx,EC3Txx,EC4Txx,EC5Txx ตามข้อกำหนดของหลักสูตร TOEIC 2016 ในคาบกิจกรรมการเรียนรู้ TOEIC Week End และ TOEIC Private FLEX สำหรับนักศึกษาที่เคยสอบวัดผล TOEIC แล้วได้คะแนนรวมตั้งแต่ 450 ขึ้นไป

โดยข้อสอบ TOEIC รหัส EC1Txx,EC2Txx,EC3Txx,EC4Txx,EC5Txx จะแยกเป็น 2 ส่วน คือ รหัส R สำหรับ Reading และ L สำหรับ Listening ทั้ง 5 กลุ่มใน 2 Part ตั้งแต่ ECxT1x จนถึง ECxT10x จำนวน 100 ชุด รวม 10,000 ข้อ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ครูศศิวิศว์ ศรีชุ่มศิลป์ ดูแล EC1T1L – EC1T8L และ ครูสมเจตน์ โสรินทร์ ดูแล EC2T1R – EC2T10R อยู่

ทั้งนี้ งานวิชาการจะเริ่มส่งข้อสอบให้แก่ครู-อาจารย์ ผู้ดูแลกิจกรรมการเรียนรู้ทุกท่าน ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป และจะกำหนดให้ใช้ข้อสอบทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบ ในวันที่ 23 มกราคม 2559

ครู-อาจารย์ ทุกท่าน สามารถติดต่อขอเอกสารตามรายการดังกล่าว ได้ที่ คุณเอกยุทธ (นายทะเบียนสถาบัน) ตามกำหนดการดังกล่าว

รัฐปภัสศิลป์ สุขประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล (รักษาการงานระบบแนะแนวและวิจัยหลักสูตร n.TCiAP)
Thai Cooperate in Academic Programs (TCiAP)

===============================================================
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ประกาศตัดการเชื่อมต่อระบบ Gateway สำหรับชำระเงินของ Omise.co ออกจากการบริการของสถาบัน
เรียน งานทะเบียนและวัดผล, งานวิชาการ ,งานแนะแนว, งานการเงิน

เนื่องจากที่ผ่านมา สถาบัน TCiAP มักจะมีปัญหาเรื่องการรับเงินจากผู้ให้บริการ Payment Gateway จาก Omise.co ผู้ทำหน้าที่รับบริการตัดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ผ่านบัตรเครดิต โดยมักจะมีการดึงถ่วงเวลาการนำจ่ายเงินจริงจากระบบเป็นเวลาหลายวัน ซึ่งส่งผลโดยตรงถึงงานการเงินของสถาบัน ที่ไม่สามารถระบุวันรับเงินจริงเข้าสู่ระบบได้ โดยเหตุนี้เกิดขึ้นทุกยอดรับชำระของนักศึกษาเสมอมา

จึงประกาศ งดให้บริการรับชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตรจากบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์ และให้ทำการตัดการเชื่อมต่อชุดคำสั่งการรับชำระเงินจากเว็บไซต์ของสถาบันที่มีการเชื่อมต่อกับ Omise.co โดยไม่มีกำหนด

ณัฐกรานต์ ไชยหาวงศ์
ผู้อำนวยการ
Thai Cooperate in Academic Programs (TCiAP)

===============================================================
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง ประกาศผลสอบ TOEIC Simulation Test ครั้งที่ 3
เรียน งานทะเบียนและวัดผล, งานวิชาการ ,งานแนะแนว

ผลคะแนนสอบ TOEIC Simulation Test โดยใช้ข้อสอบ TOEIC จำลอง ในคาบเวลาเสมือนจริงระดับความยากของข้อสอบคือ Intermediate – PreAdvanced ในวันที่ 18 ต.ค. 58

1.คุณวรินธร มังกรศรี คะแนน RC 160 LC 180 = 340
2.คุณสุพตรา วิริยะประสิทธิ์ คะแนน RC 290 LC 265 = 555
3.คุณปรัชญาพร ลิมปรังษี คะแนน RC 215 LC 215 = 430
4.คุณวรัญญา เพียรจัด คะแนน RC 170 LC 165 = 335
5.คุณวิภาวี หนูทอง คะแนน RC 170 LC 110 = 280
6.คุณพรทิพย์ วงย์วารี คะแนน RC 215 LC 165 = 380
7.คุณสุวิทย์ วระเผ่า คะแนน RC 265 LC 265 = 530
8.คุณเศรษฐปัช หิรัญธนพาณิช คะแนน RC 135 LC 220 = 355
9. คุณสุภาภรณ์ โชติดาว คะแนน RC 245 LC 275 = 520
10.คุณณัฐพล เผือกเทศ คะแนน RC 185 LC 190 = 375
11.คุณอภษฎ์ชญา นิ่มนวน คะแนน RC 285 LC 305 = 590
12.คุณธิติ จุนประทีปทอง คะแนน RC 200 LC 230 = 430
13. คุณอรุณกมล เพ็ญโสภี คะแนน RC 335 LC 350 = 685

ทั้งนี้ นศ. ที่ยังอยู่ในระบบทะเบียน ที่ยังไม่ได้รับการทดสอบ ขอให้ตรวจสอบตารางสอบกับนายทะเบียนสถาบัน เนื่องจากต้องใช้ผลสอบเพื่อการรับรองผลต่อไป

เอกยุทธ ไชยหาวงศ์
นายทะเบียนสถาบัน
Thai Cooperate in Academic Programs (TCiAP)

===============================================================

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558
เรื่อง ประกาศผลสอบ TOEIC Simulation Test ครั้งที่ 1 และ 2
เรียน งานทะเบียนและวัดผล, งานวิชาการ ,งานแนะแนว

ผลคะแนนสอบ TOEIC Simulation Test โดยใช้ข้อสอบ TOEIC จำลอง ในคาบเวลาเสมือนจริงระดับความยากของข้อสอบคือ Intermediate – PreAdvanced ระหว่างวันที่ 6 ก.ย. 58 – 12 ก.ย. 58

1. คุณญาดา ชวพัฒนากุล GWE15070403 คะแนน RC 135 LC 265 = 400
2. คุณเสาวลักษณ์ เสนาะเสียง GWE15070405 คะแนน RC 170 LC 220 = 390
3. คุณบุณยวีร์ พัฒนศิลป์ GWE15070402 คะแนน RC 135 LC 215 = 350
4. คุณวรัญญา ทัศวานนท์ PVA15052301 คะแนน RC 145 LC 225 = 370
5. คุณทิภาพร ธนกิจเลิศสกุล GWE15062003 คะแนน RC 160 LC 305 = 465
6. คุณฑมลวัฒน์ กิจวงศ์วัฒนา GWE15090503 คะแนน RC 195 LC 290 = 485
7. คุณรัชนีกร วิภัทรเมธีกุล GWE15090504 คะแนน RC 185 LC 270 = 455
8. คุณอภิสรา เปาอินทร์ GWE15061506 คะแนน RC 130 LC 240 = 370
9. คุณวัฒนนาถ รกรากทอง GWE15081502 คะแนน RC 220 LC 220 = 440
10. คุณอภิญา ศรีรัตน์ธมารัก GWE15011701 คะแนน RC 180 LC 170 = 350
11. คุณอรุณกมล เพ็ญโสภี GWE15081501 คะแนน RC 215 LC 345 = 560
12. คุณอาชินี ปัทมะสุคนธ์ GWE15080803 คะแนน RC 305 LC 360 = 665
13. คุณสริตา ยุทธเกษมสันต์ GWE15062701 คะแนน RC 275 LC 370 = 645
14. คุณภชสร ศรีแผ้ว GWE15081503 คะแนน RC 215 LC 315 = 530
15. คุณวัชร ปัทมศิริกุล GWE15081504 คะแนน RC 255 LC 385 = 640
16. น.ส.ชัชฎาพร มีศรี GWE15082901 คะแนน RC 265 LC 370 = 635
17. คุณศิรินทร์พร ชินเจริญพันธ์ GWE15068201 คะแนน RC 320 LC 305 = 625
18. คุณจอมขวัญ คงสกุล GWE15080802 คะแนน RC 400 LC 425 = 825
19. คุณพรทิพย์ภา ทรัพย์รัตนกุล GWE1500815C1 คะแนน RC 375 LC 340 = 715

ทั้งนี้ นศ. ที่ยังอยู่ในระบบทะเบียน ที่ยังไม่ได้รับการทดสอบ ขอให้ตรวจสอบตารางสอบกับนายทะเบียนสถาบัน เนื่องจากต้องใช้ผลสอบเพื่อการรับรองผลต่อไป

เอกยุทธ ไชยหาวงศ์
นายทะเบียนสถาบัน
Thai Cooperate in Academic Programs (TCiAP)

===============================================================
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558
เรื่อง การจำหน่ายชื่อ นักศึกษา ออกจากระบบทะเบียน และการรับรองสิทธิ์
เรียน งานทะเบียนและวัดผล, งานวิชาการ ,งานแนะแนว

อ้างถึง ระเบียบการรับรองสิทธิ์ และสถานภาพของการเป็นนักศึกษา โดย กลุ่มประสานงานหลักสูตรเชิงวิชาการ ปีการศึกษา 2555 ว่า “สถาบันไม่รับรองสิทธิ์ให้แก่ นักศึกษา ที่ขาดการติดต่อกับสถาบัน เป็นเวลาเกินกว่า 1 เดือน”
จึงขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำการจำหนายชื่อ นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนก่อนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และเข้าข่ายผิดกฎการรับรองสิทธิ์ ออกจากฐานข้อมูลนักศึกษา โดยไม่มีการรับรองสิทธิ์ และไม่รับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ทั้งนี้ ให้คงสิทธิ์การเป็นศิษย์เก่าของสถาบัน เพื่อรับส่วนลดการลงทะเบียน โดยต้องมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
– มีใบผลคะแนน TOEIC ที่ระบุหน่วยงานที่ส่งสอบโดย TCiAP
– มีการโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านบัญชีธนาคารที่รับรองโดยสถาบัน
แต่ไม่รับพิจารณาใบเสร็จรับเงิน ทุกรูปแบบ ที่ระบุวันที่ก่อนหน้าที่ระบุไว้ข้างต้น

ณัฐกรานต์ ไชยหาวงศ์
ผู้อำนวยการ
Thai Cooperate in Academic Programs (TCiAP)

===============================================================
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เนื่องจากระเบียบการแห่งงานทะเบียนสถาบัน TCiAP แกนหลักคือการรักษาระเบียนนักศึกษาไว้ได้ ไม่เกิน 30 วัน หลังจากนักศึกษาจบหลักสูตร หรือ 30 วันหลังจาก นศ. เริ่มขาดเรียน แล้วจึงทำการจำหน่ายชื่อออกจากระบบในทุกกรณี ยกเว้น กรณีดังต่อไปนี้
การใช้สิทธิ์รับรองผล ในกรณีที่ผลคะแนนไม่เป็นที่พอใจ
นักศึกษาที่ต้องการใช้สิทธิ์รับรองผล พึงปฏิบัติตนภายใต้กฎการรับรองสิทธิ์ TCiAP และ n.TCiAP 2515 และให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ หากต้องการใช้สิทธิ์รับรองผลคะแนน
1. ให้ นศ. แจ้งขอเข้ารับการสอบวัดผล ไม่เกิน 30 วันหลังจากวันจบหลักสูตร
2. หากผลสอบต่ำกว่าที่เคยแจ้งกับทางนายทะเบียนสถาบัน ให้ นศ. เขียนคำร้องขอใช้สิทธิ์รับรองผล ยื่นต่อนายทะเบียนสถาบัน ภายใน 30 วันหลังจากผลสอบ CPA Thailand ประกาศผล (ซึ่งปกติแล้วฝ่ายทะเบียนและวัดผล และ/หรือ ฝ่ายแนะแนวตามระบบดูแลนักศึกษาและวิจัยระบบ FLEX จะติดต่อไปที่ นศ. โดยตรงหลังจากวันสอบวัดผล)
3. หลักฐานแนบคำร้อง มีดังต่อไปนี้
a. สำเนาผลสอบใบส่าสุด (ไม่รับผลสอบที่ระบุวันที่ในขณะที่อยู่ในหลักสูตร)
b. ภาพถ่าย 1 นิ้ว 2 ภาพ
c. สำเนาบัตรประชาชน
ค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษา ที่ต้องการใช้สิทธิ์รับรองผล
1. ค่าธรรมเนียมเอกสารการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 500 บาท
2. ค่าธรรมเนียมต่อบัตรนักศึกษา ฟรี

การขอรักษาสภาพนักศึกษา (การขอพักการเรียน, เก็บคาบเรียน)
กรณีขอพักการเรียน ให้แจ้งรักษาสภาพนักศึกษาต่อนายทะเบียนทันที เพื่อป้องกันการถูกปรับคาบสอน และจะทำให้เสียสิทธิ์รับรองผล มีกฎปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ให้แจ้งรักษาสภาพนักศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายที่ขาดการติดต่อสถาบัน
2. รหัส นศ. จะถูกเปลี่ยนเป็นรหัส DRP นายทะเบียนจะทำเครื่องหมายสำคัญที่ ตารางสอนของ นศ. ตรงวันสุดท้ายที่ นศ. ขาดการติดต่อ สถาบัน รวมทั้งทำบันทึกไว้ที่ส่วนหัวของระเบียนนักศึกษา
3. การรักษาสภาพนักศึกษา หากมีอายุเกินกว่า 3 เดือน จะทำให้หมดสิทธิ์ในการรับรองผลคะแนน หาก นศ. ประสงค์จะใช้สิทธิ์รับรองผล ต้องเริ่มหลักสูตรใหม่ โดยนายทะเบียนจะทำการคำนวณคาบสอนที่คงเหลือตามมูลค่าจริง ณ วันที่ นศ. กลับเข้าระบบ และนำยอดคงเหลือไปทำเป็นส่วนลดในการเริ่มหลักสูตรใหม่ โดยได้สิทธิ์ส่วนลด Refresh Course (ส่วนลดต้องทำการลดมูลค่าตามอัตราส่วนของส่วนลดรวมด้วยเสมอ)
4. นศ. ต้องติดต่อกลับทางสถาบัน เพื่อแจ้งรักษาสภาพต่อเนื่อง หรือกลับเข้าหลักสูตร ภายในวันหมดอายุในการรักษาสภาพ
ค่าธรรมเนียมในการรักษาสถานภาพนักศึกษา
1. การรักษาสถานภาพนักศึกษา 200 บาท / 30 วัน (30 แรกจากวันที่แจ้งรักษาสถานภาพ ไม่มีค่าใช้จ่าย)
2. ค่าธรรมเนียมเอกสาร ฟรี
3. ค่าต่อบัตรนักศึกษา ฟรี

เอกยุทธ ไชยหาวงศ์
นายทะเบียนสถาบัน TCiAP

รัฐปภัสศิลป์ สุขประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล (รักษาการงานระบบแนะแนวและวิจัยหลักสูตร n.TCiAP)

ณัฐกรานต์ ไชยหาวงศ์
ผู้อำนวยการ
Thai Cooperate in Academic Programs (TCiAP)