หลักเกณฑ์ในกันคัดเลือกคณาจารย์และผู้ชำนาญการดังนี้

สถาบัน TCiAP น้อมรำลึกพระคุณ ครู-อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ทุกท่าน

>> การคัดเลือกคณาอาจารย์ผู้สอน เป็นอีกปัจจัยที่สถาบันฯ ให้ความสำคัญโดยผู้สอนในแต่ละหลักสูตรจะต้องผ่านการสอบในหลักสูตรที่ตนสอนหรือ มีคุณวุฒิด้านการศึกษามากกว่าหลักสูตรที่ตนสอนอยู่ เช่น จบด้าน Translating / Art for Linguistic for English ตลอดจนสามารถ ให้คำปรึกษาในปัญหาด้านการสอบกับผู้เรียนได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

>> ระดับการศึกษาของผู้สอนคณาอาจารย์ผู้สอน ที่สถาบันฯเลือกมาจะต้องมีระดับการศึกษาที่สูงกว่าผู้เรียนอย่างน้อย 1 ระดับตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษากำหนด (และหรือ) ต้องมีประสบการณ์เทียบเท่าคุณวุฒิ (1 ระดับ : 3 ปี)

>> ระดับการศึกษาของผู้ชำนาญการและที่ปรึกษาโครงการ ที่สถาบันฯเลือกมาจะต้องมีระดับการศึกษาที่สูงกว่าผู้เรียนอย่างน้อย 1 ระดับตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษากำหนด (และหรือ) ต้องมีประสบการณ์เทียบเท่าคุณวุฒิ ( 1 ระดับ : 5 ปี)

>> การเตรียมการสอนอาจารย์ผู้สอนการเตรียมการสอนอาจารย์ผู้สอนต้องเตรียมการสอน อย่างน้อย 18 ชม. เพื่อมาใช้สอนจริง 3 ชม. ต่อ อาทิตย์

>> เรามีกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา โดยไม่นำจุดอ่อนของการบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพ แบบเก่ามาลงมือกระทำหลังจากข้อผิดพลาด หรือปัญหาได้เกิดขึ้นแล้ว แต่จะเน้นการตรวจจับโยง ให้หันมาเน้นการวางแผนป้องกันอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้

ครูผู้สอนสอบได้คะแนน TOEIC 990 เพื่อดูแลนักศึกษา

ครูสอบ TOEIC ได้ 990 เต็ม มาตรฐาน AEC โดย TCiAP

ครูโตโน่ ครูผู้สอนสอบได้คะแนน TOEIC 990 เพื่อดูแลนักศึกษา TCiAP

ครูโตโน่ ครูสอบ TOEIC ได้ 990 เต็ม มาตรฐาน AEC โดย TCiAP

ปรับระดับทักษะภาษาอังกฤษอย่างรอดเร็ว โดยครูที่มีทักษะทางการสอนระดับสูง

** แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพครู **

ตามที่คณะอนุกรรมการการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบหลักการการประกันคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน ทั้งนี้ทาง TCiAP ได้ทำการจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ จัดทำแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพครูและบุคลากรทางการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ จึงขอนำเสนอแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักการของการประกันคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา: TCiAP จะต้องมีการสร้างความเชื่อมั่นในวิชาชีพครู ผ่านระบบ TCiAP QC ซึ่งจะช่วยยกระดับฐานะของวิชาชีพให้เป็นที่นิยมยกย่องในสังคม จูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดีและเก่งสามารถประกอบวิชาชีพนี้อย่างภาคภูมิใจ และที่สำคัญจะทำให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพ, กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การประกันคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลักโดยอ้างอิงจาก(หลักการของการประกันคุณภาพครู) ได้แก่

– การพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอนภาษาอิสระและบุคลากรทางการศึกษา

– การประเมินคุณภาพครูผู้สอนภาษาอิสระและบุคลากรทางการศึกษา

– การอนุญาตให้สอนโดยให้ความเป็นอิสระในการนำเสนอเทคนิคการสอนภายใต้กรอบมาตรฐานสากล

– การตอบแทนและยกย่องครูและบุคลากรทางการศึกษา

** มาตราฐานที่เราใช้ในการควบคุมการเรียนการสอน **

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

(null)

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 กับหลักสูตรติวสอบ TOEIC หลักสูตรใหม่ ปี 2516 ที่เพิ่มความยาก และ Update เนื้อหาข้อสอบก่อนใคร ในระดับ TOEIC Intermediate เข้มข้นสุดๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามสอบ TOEIC ไปกับเรา Cooperate in Academic Programs

TOEIC, TCiAP, TOEIC 2015, ติว TOEIC, ติวสอบ TOEIC, ติวสอบโทอิค
Line ID: @toeic (อย่าลืมเติม @ ด้วยนะ)