TOEIC 2018 – Private with FLEX หลักสูตร TOEIC VIP เฉพาะตัวบุคคล

TOEIC Private เรียนตัวต่อตัว ออกแบบแผนการสอนเฉพาะตัวบุคคล วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของผู้เรียน TOEIC เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร TOEIC และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ TOEIC ในระดับสูงสุด

ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร TOEIC 2018 Private with FLEX หลักสูตร TOEIC VIP เฉพาะตัวบุคคล

– 30 ชั่วโมง และ 45 ชั่วโมง /คอร์ส
– ห้องเรียนส่วนตัว ครูผู้สอนดูแลได้อย่างใกล้ชิด
– Personal counselor ที่ปรึกษาส่วนบุคคล ดูแลตลอดหลักสูตร
– วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของผู้เรียน ตลอดระยะเวลาหลักสูตร TOEIC บนมาตรฐาน FLEX Learner
– เลือกเวลาเรียนเองได้ บนมาตรฐาน FLEX Learner
– ระบบงานวิชาการและแผนการสอน TOEIC แบบยืดหยุ่นเฉพาะตัวบุคคล บนมาตรฐาน FLEX Curriculum
– ระบบงานแนะแนวเพื่อตรวจสอบสภาวะอันไม่พึงประสงค์ต่อตัวนักศึกษา บนมาตรฐาน FLEX Learner
– ระบบงานทะเบียนและวัดผลเฉพาะตัวบุคคล บนมาตรฐาน FLEX Learner
– ปลดล๊อคความยาก ของการเตรียมสอบภาษาด้วยเทคนิค NLP (Nuero-Linguistic Programming) for English TOEIC Exam Learning มาประยุทธ์ใช้ บนมาตรฐาน FLEX Learner
– เหมาะกับ นศ. TOEIC ทุกระดับทักษะ
– สิทธิ์รับรองผลคะแนนสอบ TOEIC ที่ 750 และสามารถเพิ่มเพดานการรับรองผลได้ถึง 850 ตามเงื่อนไขพิเศษ
– ส่งสอบ ฟรี 1 ครั้ง (โปรโมชั่น)

วิธีการเรียนการสอน

• สอนสดทุกคาบ
• ใช้ครูที่สามารถวิเคราะห์กระบวนทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายจุดได้
• FLEX Learner เน้นวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEIC
• FLEX Curriculum สร้างแผนการสอน TOEIC รายบุคคล ที่ออกแบบเฉพาะสอดคล้องกับผู้เรียนเป็นหลัก
• FLEX Learner ผู้เรียนจะได้รับการประเมินผลทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยการสอบ TOEIC เสมือนจริง
• FLEX Learner เจ้าหน้าที่ งานวิชาการ, งานแนะแนว, งานทะเบียนและวัดผล ติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
• FLEX Learner ใช้เทคนิค NLP (Nuero-Linguistic Programming) ในการวิเคราะผู้เรียนตลอดหลักสูตร
• ทั้งหลักสูตร ไม่สามารถใช้ครูผู้สอนเพียง 1 ท่าน เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สมบูรณ์
• ผู้สอนมีประสบการณ์ด้านการสอน TOEIC มากกว่า 16 ปี

TOEIC Private ห้องเรียนพิเศษเป็นรายบุคคล โดย TCiAP เราเหนือชั้นกว่าด้วย นวัตกรรมการศึกษา และแนวคิดริเริ่มทางวิชาการที่หลากหลาย

FLEX Learner – หลักสูตรและแผนการสอนแบบยืดหยุ่นเฉพาะตัวบุคคล

จากการวัดผลและประเมินผลนักศึกษาแบบ Real Time นำไปสู่ความกล้าที่จะปรับเปลี่ยนเนื้อหาหลักสูตร และแผนการสอน ในลักษณะที่ยืดหยุ่น โดยการชี้วัดจากศักยภาพของนักศึกษา เป็นรายบุคคล ซึ่งสมการที่ได้จะแปลผันตรงกับจุดอ่อนของนักศึกษาเป็นรายๆ ไป

TCiAP TOEIC FLEX Learner ระบบงานวิชาการแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปรับเปลี่ยนหลักสูตรได้ตามความเชี่ยวชาญในเนื้อหาหลักสูตรของผู้เรียน

ทำการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของนักศึกษา ในระหว่างที่อยู่ในหลักสูตร โดยทำการวัดระดับความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา และปรับเนื้อหาหลักสูตรที่เตรียมสำหรับถ่ายทอดไปพร้อมๆ กับตรวจสอบสภาพแวดล้อมอันไม่พึงประสงค์ รวมถึงสภาพจิตใจของนักศึกษา ที่สามารถเป็นอุปสรรค์ในการเรียนรู้ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างแท้จริง ด้วยระบบ FLEX Learner นี้ ทำให้นักศึกษาหลักสูตร TOEIC และ IELTS ของสถาบัน TCiAP มีโอกาสประสบผลสำเร็จในการสอบได้สูงกว่า
*** FLEX Learner เป็นระบบเสริมสำหรับหลักสูตร TOEIC, IELTS ห้องเรียนส่วนตัว (VIP – Private) เท่านั้น

FLEX Curriculum – ระบบงานหลักสูตรเฉพาะด้านสำหรับองค์กรและหน่วยงาน

เนื้อหาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตร TOEIC – Private Programs ถูกออกแบบและกำหนดลักษณะการเรียนการสอนตามมาตรฐาน FLEX Curriculum ซึ่งโดยปกติ จะใช้ออกแบบหลักสูตรสำหรับผู้เรียนระดับหน่วยงานและองค์กร เรา สถาบัน TCiAP ร่วมกับ n.TCiAP ผู้ทำหน้าที่วิจัยหลักสูตรและระบบบริหารงานวิชาการเฉพาะด้าน ได้ทำการวิเคราะห์หลักสูตรสำหรับผู้เรียนในหลักสูตร TOEIC – Private Programs โดยอิงตัวผู้เรียนในแต่ละท่าน เพื่อสร้างโครงสร้างหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนเฉพาะตัวบุคคล

ระบบ flex สำหรับลูกค้า Corporate มุ่งเน้นเนื้อหาหลักสูตร แปรผันตามประเภทธุรกิจขององค์กรและหน่วยงาน

จากหลักสูตรแกนกลางที่เป็นมาตรฐาน ต่อยอดด้วยกลยุทธในการบริหารระบบงานวิชาการและงานวิจัยพัฒนาหลักสูตรเฉพาะด้าน ทำให้เราสามารถพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรย่อยๆ ได้อย่างหลากหลาย สามารถยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยน ให้เข้ากับประเภทธุรกิจของท่าน และถูกปรับให้ทันยุคอยู่ตลอดเวลา เพื่อเสริมศักยภาพทางภาษาของบุคลากรขององค์กร/หน่วยงาน ในแบบที่ไม่มีใครเหมือน
*** FLEX Curriculum เป็นระบบเสริมสำหรับหลักสูตร ใช้กับ Corporate Programs (In-House Training)

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 กับหลักสูตรติวสอบ TOEIC หลักสูตรใหม่ ปี 2516 ที่เพิ่มความยาก และ Update เนื้อหาข้อสอบก่อนใคร ในระดับ TOEIC Intermediate เข้มข้นสุดๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามสอบ TOEIC ไปกับเรา Cooperate in Academic Programs

TOEIC, TCiAP, TOEIC 2015, ติว TOEIC, ติวสอบ TOEIC, ติวสอบโทอิค
Line ID: @toeic (อย่าลืมเติม @ ด้วยนะ)

นศ.สามารถชะระเงินลงทะเบียนหลักสูตร TOEIC IELTS TOEFL CU-Tep ได้ด้วยบัตรเครดิตแล้ววันนี้ สามารถคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้ารวมหลักสูตร

.